Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy


KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Aktualności

VI sesja Rady Powiatu Głogowskiego

  Uprzejmie zapraszam na VI sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu

25 maja 2015 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kotli.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr V/2015 z dnia 30 marca 2015 roku z sesji Rady Powiatu Głogowskiego.

4. Informacja nt. potencjału i szans rozwoju gmin Powiatu Głogowskiego – prezentacja Gminy Kotla.

5. Sprawozdanie finansowe za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Głogowskiego za 2014 rok.

5.1. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu
z wykonania budżetu Powiatu Głogowskiego za 2014 rok.

5.2. Dyskusja radnych o przedłożonych przez Zarząd Powiatu sprawozdaniach.

5.3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Głogowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonaniem budżetu za 2014 r.

6. Informacja o stanie mienia Powiatu Głogowskiego.

7. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Głogowskiego.

7.1. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Głogowskiego wraz z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Głogowskiego za 2014 r.

7.2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku
o udzielenie absolutorium.

7.3. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Głogowskiego.

8. Sprawozdanie z realizacji strategii rozwoju Powiatu Głogowskiego na lata 2010-2015 za 2014 rok.

9. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Głogowskim za okres 2014 roku.

10. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2014 rok.

11. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie
w Głogowie

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia 3 – letniego Powiatowego Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Głogowskiego na lata 2015-2017.

13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Powiatu Głogowskiego w II półroczu 2015r.

14. Sprawozdanie z realizacji powiatowego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014.

15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Głogowskiego.

16. Projekt uchwały Rady Powiatu Głogowskiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Głogowskiego uchwalonego uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego
Nr IV/19/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.

17. Projekt uchwały Rady Powiatu Głogowskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na 2015 r. uchwalonego uchwałą nr IV/20/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.

18. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami Rady.

19. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

20. Sprawy różne i oświadczenia radnych.

21. Zamknięcie sesji.

                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                              Rady Powiatu Głogowskiego

                                                                                                     Ryszard Rokaszewicz

 


Zarząd Powiatu Głogowskiego informuje

o wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie 2 wykazów nieruchomości stanowiących własność Powiatu Głogowskiego, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 Wykaz z dnia 22.04.2015r. oraz z dnia 06.05.2015r. podlegają wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń (II piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie,
ul. Sikorskiego 21, II piętro.

 Wszelkich informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie tel. 76/ 72 82 811, 76/ 72 82 844.

Życzenia

Zapraszamy

Powiatowa Społeczna Rada Ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Głogowskim serdecznie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe, instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych na terenie powiatu głogowskiego na posiedzenie wyjazdowe, które odbędzie się w dniu 12 maja br. O godz. 1530 w Domu Uzdrowienia Chorych w Głogowie przy ul. Bł. Luigiego Novarese 2 – sala konferencyjna.

Życzenia świąteczne

Środki PFRON

Informujmy, że na Sesji Rady Powiatu Głogowskiego w dniu 30 marca br. Rada Powiatu Głogowskiego Uchwałą Nr V/33/2015 określiła zadania Powiatu Głogowskiego, które mogą być finansowane ze środków PFRON w 2015r., a Zarząd Powiatu Głogowskiego na posiedzeniu w dniu 31.03.2015r. Uchwałą Nr 35/2015 dokonał podziału tych środków pomiędzy zadania wskazane przez Radę Zarządu Powiatu Głogowskiego.

Czytaj więcej: Środki PFRON

V sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Uprzejmie zapraszam na V sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 30 marca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w Sali nr 225 Starostwa Powiatowego w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 21.

Czytaj więcej: V sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Zapraszamy już w ten czwartek

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów