Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

V sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Uprzejmie zapraszam na V sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 30 marca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w Sali nr 225 Starostwa Powiatowego w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 21.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr IV/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. z sesji Rady Powiatu Głogowskiego.
 4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa dolnośląskiego w 2013 r.
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Głogowskiego za 2014 r.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Głogowskiego oraz efektów pracy Komendy Powiatowej Policji w Głogowie za 2014 r.
 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli porządku publicznego na terenie Powiatu Głogowskiego na lata 2015 – 2018.
 8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji i dokonania oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu Głogowskiego za 2014 r.
 9. Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Głogowskiego
  w roku 2014 .
 10. Informacja o realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Głogowie
  w 2014 r.
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie za 2014 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 12. Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za rok 2014.
 13. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, realizowanych ze środków PFRON w Powiecie Głogowskim w 2014 r.
 14. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
 15. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań Powiatu Głogowskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r.
 16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy Powiatowego Centrum Pieczy Zastępczej w Głogowie za 2014 r.
 17. Sprawozdanie z realizacji „Trzyletniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Głogowskiego na lata 2012 - 2014”.
 18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia 3-letniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Głogowskiego na lata 2015 – 2017.
 19. Projekt uchwały w sprawie wniosku Stowarzyszenia Samoobrona Ekologiczna Rolników „Pronatura” w Głogowie dotyczącego utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Huty Miedzi Głogów.
 1. Sprawozdanie z wykonania uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg
  w spłacaniu tych należności, a także organów do tego upoważnionych.
 2. Projekt uchwały Rady Powiatu Głogowskiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Głogowskiego uchwalonego uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego
  Nr IV/19/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
 3. Projekt uchwały Rady Powiatu Głogowskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na 2015 r. uchwalonego uchwałą Nr IV/20/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
 4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Głogowskiego.
 5. Informacja o aktualnej sytuacji Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.
 6. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami Rady.
 7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 8. Sprawy różne i oświadczenia radnych.
 9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący

Rady Powiatu Głogowskiego

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów