Geodezja

ZAWIADOMIENIE O wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego

STAROSTA GŁOGOWSKI

Stosownie do art.24a ust.4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zmianami) i § 40 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz.454), zawiadamia, że w dniach od 30 sierpnia do 17 września 2010r. ( w dni robocze ) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 21, w Biurze Geodety Powiatowego ( II piętro, pokój 228), w godzinach 8.30 - 14.30 będzie wyłożony do publicznego wglądu dla zainteresowanych/ osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej/ projekt operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów: Bądzów, Gaiki-Potoczek, Jaczów, Jerzmanowa, Kurowice-Modła, Kurów mały, Łagoszów Mały i Smardzów położonych w gminie Jerzmanowa.

Czytaj więcej: ZAWIADOMIENIE O wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego

Postanowienie o wszczęciu procedury scalania gruntów - Czerna

STAROSTA
GŁOGOWSKI
BG.6017-3/2010 Głogów, dnia 4 stycznia 2010r.

Postanowienie

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2, art.7 i 16 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów ( j.t. z 2003r. Nr 178, poz1749, z późn. zmian.) oraz art.61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), na wniosek właścicieli i posiadaczy gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Czerna, gmina Żukowice, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia

Czytaj więcej: Postanowienie o wszczęciu procedury scalania gruntów - Czerna

Postanowienie o wszczęciu procedury scalania gruntów - Kromolin

STAROSTA
GŁOGOWSKI
BG.6017-2/2010 Głogów, dnia 4 stycznia 2010r.

Postanowienie

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2, art.7 i 16 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów ( j.t. z 2003r. Nr 178, poz1749, z późn. zmian.) oraz art.61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), na wniosek właścicieli i posiadaczy gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Kromolin, gmina Żukowice, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia

Czytaj więcej: Postanowienie o wszczęciu procedury scalania gruntów - Kromolin

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów