Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Środki PFRON

Informujmy, że na Sesji Rady Powiatu Głogowskiego w dniu 30 marca br. Rada Powiatu Głogowskiego Uchwałą Nr V/33/2015 określiła zadania Powiatu Głogowskiego, które mogą być finansowane ze środków PFRON w 2015r., a Zarząd Powiatu Głogowskiego na posiedzeniu w dniu 31.03.2015r. Uchwałą Nr 35/2015 dokonał podziału tych środków pomiędzy zadania wskazane przez Radę Zarządu Powiatu Głogowskiego.

Skorzystaj ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

za naszym pośrednictwem:

Starostwo Powiatowe w Głogowie

ul. Sikorskiego 21 , 67-200 Głogów

  1. powiat.glogow.pl e-mail: starosta.dgl@powiatypolskie.pl

 

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Piaskowa 1 , 67-200 Głogów

  1. pup.glogow.pl e-mail: wrgl@praca.gov.pl
 

REHABILITACJA ZAWODOWA - ZADANIA REALIZOWANE W 2015r.

250 000

 

dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na:

40 000

adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności

adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy

zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności

rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa powyżej

 

dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy

4 000

 

dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

75 000

 

finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, zgodnie z art. 11

131 000

Powiatowe Centrum Pomocy Riodzinie

ul. Słowiańska 13 , 67-200 Głogów

  1. pcpr.glogow.pl e-mail: pcpr_glogow@op.pl
 

REHABILITACJA SPOŁECZNA- ZADANIA REALIZOWANE W 2015r.

1 503 259

 

dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

80 000

 

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

110 000

 

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

340 479

 

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

150 000

 

dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej

813 780

 

zlecanie zadań zgodnie z art. 36

9 000

ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW (I+II)

1 753 259

     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
   

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów