Biuro Geodety Powiatowego

Transkrypcja na język migowy

BIURO  GEODETY  POWIATOWEGO

Andrzej Jażło - Geodeta Powiatowy

Pokój 227 - telefon: (76) 72 82 860

Inspektor - Małgorzata Godlewska

Pokój 228 - telefon/fax: (76) 72 82 863

 


E-mail: bg@powiat.glogow.pl


Zakres  zadań wykonywanych przez Biuro  Geodety  Powiatowego:

Biuro Geodety Powiatowego zapewnia obsługę organizacyjno-administracyjną Geodety Powiatowego, który jako organ pomocniczy Starosty wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej, określone w ustawie  z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2016r., poz. 1629 ze zmianami ).

Do zadań Geodety Powiatowego należy:

1)Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

   a)prowadzenie dla obszaru powiatu: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji

     sieci uzbrojenia terenu, gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

   b)tworzenie, prowadzenie i udostępnianie: baz danych rejestru cen i wartości nieruchomości

     oraz szczegółowych osnów geodezyjnych,

   c)tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach : 1:500,

     1:1000, 1:2000, 1:5000 (mapy ewidencyjnej i kartograficznej ).

   

2)Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

3)Zakładanie osnów szczegółowych.

4)Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości. 

5)Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

6)Opracowywanie corocznych projektów planów budżetowych oraz sprawozdań z wykorzystania środków finansowych z budżetu Powiatu oraz z dotacji Wojewody a także  pozyskanych z innych źródeł, na prace geodezyjne i kartograficzne.

7)Planowanie, pozyskiwanie i gospodarka środkami z dotacji zewnętrznych na zadania i prace geodezyjne i kartograficzne oraz na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania..

8)Współpraca z Wydziałem Zamówień Publicznych w zakresie postępowań dotyczących zlecania wykonywania wszelkich prac geodezyjnych i kartograficznych oraz innych postępowań  finansowanych ze środków własnych budżetu powiatu oraz dotacji zewnętrznych.

9)Prowadzenie  postępowań mających na celu zakładanie i modernizacje ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu głogowskiego.

10)Prowadzanie postępowań administracyjnych mających na celu aktualizację operatu ewidencji gruntów i budynków.

11)Dokonywanie  podziału  na obręby ewidencyjne i określanie ich granic po uzgodnieniu z organami do spraw zagospodarowania przestrzennego oraz właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej. 

12)Prowadzanie postępowań mających na celu przeprowadzanie okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych.

13)Prowadzenie postępowań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych.

14)Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie scalania i wymiany gruntów.

15)Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, związanych z:

a)odmową przyjęcia do pzgik zbiorów danych lub innych materiałów sporządzanych przez wykonawcę,

b)uzyskaniem danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków,

c)zaistniałymi sporami dotyczącymi zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty utrwalonej w Dokumencie Obliczenia Opłaty. 

16)Prowadzenie postępowań administracyjnych, na wniosek podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu w zakresie wyłączenia tych sieci z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

17)Wydawanie na wniosek zaświadczeń na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, w tym o posiadaniu lub nieposiadaniu nieruchomości na terenie Powiatu Głogowskiego oraz o zakończeniu scalenia/wymiany gruntów.

18)Wydawanie opinii dotyczących ustalenia, zniesienia lub zmiany określenia rodzaju miejscowości figurującej w urzędowym wykazie nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych.

19)Sprawy nieodpłatnego udostępniania baz danych ewidencji gruntów i budynków podmiotom uprawnionym ustawowo, bez prawa udostępniania tych danych osobom trzecim.

20)zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym powiatowych baz danych  systemu informacji o nieruchomościach.

21)Sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków i przekazywanie uprawnionym ustawowo podmiotom.

22)Sporządzanie wszelkiego rodzaju sprawozdań statystycznych dotyczących stanu geodezji i kartografii w powiecie, wykonywania zadań geodezyjnych i kartograficznych oraz sprawozdań finansowych na potrzeby: Starosty, Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

23)Współpraca z organami nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz innymi organami administracji geodezyjnej i kartograficznej na gruncie krajowym w zakresie realizacji zadań         z zakresu geodezji i kartografii.

24)Przekazywanie, co kwartał, Dolnośląskiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu, kopii bezpieczeństwa materiałów zasobu oraz  kopii baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

25)Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej w Głogowie.

26)Realizacja innych zadań określonych przepisami prawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały do pobrania znadują się na:

Stronie BIP Wydziału

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów