Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Przewodniczący: Monika Gwóźdź

Inspektor: Justyna Drapińska

Inspektor: Barbara Guźniczak

Inspektor: Dorota Gertych

Siedziba Zespołu:
Głogów ul. Sikorskiego 21

Zainteresowani przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
w pokoju nr 6 i 14 (parter).

Informacja telefoniczna: 76 72 82 851, 76 72 82 872

adres e-mail: zn@powiat.glogow.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

 • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
 • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia
  o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

Do zadań Wydziału należy m.in. wydawanie legitymacji i kart parkingowych uprawnionym osobom niepełnosprawnym i placówkom.

Orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia wydaje się dla celów m.in.:

 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • uzyskania karty parkingowej,
 • korzystania z ulg i uprawnień.

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lekki, umiarkowany lub znaczny) wydaje się dla osób, które ukończyły 16 rok życia dla celów m.in.:

 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • szkolenia,
 • uczestnictwa w terapii zajęciowej,
 • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
 • uzyskania karty parkingowej,
 • świadczeń z pomocy społecznej,
 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • ulg i uprawnień.

Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć:

 • wniosek o wydanie orzeczenia,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania
  o niepełnosprawności (wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku), 
 • dokumentację medyczną: badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, karty informacyjne z pobytów w szpitalu.

Druki dla osób do 16 roku życia:

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (załącznik nr 1)

Wzór zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka (załącznik nr 2)

Informacja o zakresie opieki i pielęgnacji sprawowanej nad dzieckiem (załącznik nr 3)

Druki dla osoby powyżej 16 roku życia :

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (załącznik nr 4)

Wzór zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia (załącznik nr 5)

Zespół nie wypłaca świadczeń finansowych. Orzeczenie jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność. 

Przysługujące osobie niepełnosprawnej świadczenia oraz ulgi i uprawnienia uzależnione są od orzeczonej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
a w niektórych przypadkach również od kodu schorzenia lub szczegółowego wskazania znajdującego się na orzeczeniu. Otrzymane w Zespole orzeczenie należy złożyć we właściwej instytucji, przyznającej świadczenia lub ulgi.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej.

UWAGA: Legitymacje wydane przed 1 września 2017 r. zachowają ważność na czas
w nich określony i nie ma potrzeby ich wymiany.
UWAGA: Orzeczenie jest podstawą do korzystania z systemu ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej.
Od dnia 1 sierpnia 2017 r. będą wydawane nowe legitymacje osoby niepełnosprawnej -
w formie karty plastikowej - art. 6ca ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2017 r., poz. 1541).

ZASADY WYSTAWIANIA LEGITYMACJI
Od 1 września 2017 r. legitymacja wystawiana jest na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłuższy niż:
 5 lat w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność (dotyczy dzieci),
 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia.
W przypadku osób, które ukończyły 60 rok życia legitymację wydaje się na okres ważności orzeczenia,
tak więc możliwe jest wydanie legitymacji na stałe, jeśli na stałe wydano orzeczenie.
W przypadku, kiedy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie, legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub dokumentująca stopień niepełnosprawności wystawiana
jest wyłącznie na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia.
UWAGA: Orzeczenie prawomocne to orzeczenie wobec którego upłynął termin do wniesienia odwołania, czyli 14 dni licząc od daty odbioru orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności i 30 dni w przypadku orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
W przypadku wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności złożonych od 1 czerwca 2017 r. strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania i wówczas orzeczenie to staje się prawomocne w dniu złożenia takiego oświadczenia.
WYMAGANE DOKUMENTY
 Wypełniony i podpisany wniosek (druk do pobrania).
 Aktualne zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm w formacie jak do dowodu osobistego.
 Dokument potwierdzający tożsamość do wglądu.
 Prawomocne orzeczenie wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub wyrok sądu od którego nie wniesiono środka zaskarżenia.

OPŁATA
Za wydanie legitymacji nie wnosi się opłaty, natomiast za wydanie duplikatu legitymacji wydanej według wzoru obowiązującego od 1 września 2017 r. pobierana jest opłata w wysokości 15 zł.

TERMIN ODBIORU LEGITYMACJI
W związku z tym że Powiatowy Zespół będzie jedynie przyjmował wnioski o wydanie legitymacji
i wprowadzał dane do systemu informatycznego, a produkcja blankietów i ich personalizacja będzie
się odbywała w podmiocie zewnętrznym, wyłonionym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nie będzie możliwe otrzymanie legitymacji w dniu złożenia wniosku. O terminie odbioru legitymacji osoba niepełnosprawna będzie informowana korespondencyjnie lub telefonicznie.

Pliki do pobrania Karty Usług

Karty parkingowe.

Druki do pobrania:

Wniosek o wydanie karty parkingowej (załącznik nr 7)

Osoba niepełnosprawna mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych.

Przepis ten dotyczy również:

 • kierującego pojazdem przewożącego osobę o znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się,
 • pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób
  z niepełnosprawnością mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostających pod opieką tych placówek.

Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym, eksponując jej zabezpieczenia, tak, by możliwe było odczytanie jej numeru i daty ważności.

Karta parkingowa potwierdza uprawnienia:

 • do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością (tzw. kopert)
 • do niestosowania się do następujących znaków drogowych:

B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
B-3a zakaz wjazdu autobusów
B-4 zakaz wjazdu motocykli
B-10 zakaz wjazdu motorowerów
B-35 zakaz postoju
B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste
B-38 zakaz postoju w dni parzyste
B-39 strefa ograniczonego postoju
 

Wzór karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnością

Wzór karty parkingowej określony jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Pliki do pobrania Karty Usług

 

Materiały do pobrania znadują się na:

Stronie BIP Wydziału

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów