Wydział Zarządzania Kryzysowego

Transkrypcja na język migowy

Jarosław Wysocki - Naczelnik  Wydziału

tel. 76 72 82 833; fax 76 72 82 834

e-mail: glogow@czkw.wroc.pl,
e-mail: zk@powiat.glogow.pl
 - 
Telefon: 76 72 82 833
pokój 317

Stanisław Kawecki - Inspektor

Marian Marszałek - Inspektor

Wykaz załatwianych spraw w Wydziale Zarządzania Kryzysowego.

z zakresu:

 1. stanu bezpieczeństwa i porządku Powiatu;
 1. udział w przygotowaniu materiałów dotyczących uchwalenia przez radę powiatu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
 2. podejmowanie niezbędnych czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne,
 3. udział w pracach komisji bezpieczeństwa i porządku, do zadań której należy w szczególności:
 • ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
 • opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 • przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 • opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 • opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 • opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań w zakresie zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 • opiniowanie, zleconych przez starostę, innych zagadnień,
 1. zarządzania kryzysowego w przypadkach wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń;
 1. organizowanie i kierowanie Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 2. powołanie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 3. opracowywanie i aktualizowanie planu zarządzania kryzysowego,
 4. monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji
 5. realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej),
 6. planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na niższym szczeblu administracji publicznej,
 7. przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej,
 8. realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej,
 9. realizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego oraz udział w szkoleniach organizowanych przez wyższy szczebel organizacyjny, 
 1. ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej;
 1. opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
 2. zabezpieczenie ochrony:
  przeciwpowodziowej, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego,
  przeciwpożarowej
  oraz zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
 3. określenie zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu, koordynowanie jego funkcjonowania i kontrolowanie wykonywanie tych zadań, a także w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska kierowanie tym systemem,
 4. udział w przygotowaniu materiałów dot. dokonywania przez radę powiatu oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,
 1. obronności;
 2. obrony cywilnej i ochrony ludności;
 3. ochrony informacji niejawnych.

Zagrożenia powodziowe
Zagrożenie powodziowe na terenie Powiatu Głogowskiego występuje ze strony:

 • rzeki Odry oraz rzek i strumieni uchodzących do rzeki Odry;
 • zbiornika odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most”;
 • nawalnych deszczy.

Analiza terenu rejonu Głogowa wykazuje, że w przypadku wysokich stanów wody Odry, Powiat Głogowski nie jest bezpośrednio zagrożony powodzią i spływ wód odbywał się będzie między wałami przeciwpowodziowymi. Nastąpić mogą lokalne podtopienia zagrażające indywidualnym gospodarstwom rolnym, zalania pól uprawnych, niektórych odcinków dróg czy szlaku kolejowego Wrocław-Głogów. Istnieje jednak realne niebezpieczeństwo zalania blisko 50 % obszaru powiatu w przypadku przerwania wałów przeciwpowodziowych:

 • prawego – zalanie obszaru o powierzchni ok. 100 - 120 km ² - tereny gminy Kotla i Głogów, częściowo Miasto Głogów;
 • lewego - zalanie obszaru o powierzchni ok. 80 - 100 km ² - tereny gminy Pęcław, Głogów, częściowo Żukowice i Miasto Głogów.

Przy zagrożeniach powodziowych ze strony rzeki Odry, przewiduje się, że będzie dostateczna ilość czasu do podjęcia działań przygotowawczych i zabezpieczających przed powodzią.
Poważne zagrożenie powodziowe stanowić może również zbiornik odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most”. Zaistnienie sytuacji kryzysowej nastąpi w przypadku przerwania zapory. Takie zdarzenie spowoduje powstanie fali powodziowej, która będzie się przemieszczała dolinami rzek Rudna i Moskorzynka w kierunku ujścia tych rzek do Odry. Ze względu na płaski teren zagrożony zostanie obszar o łącznej powierzchni ok. 155,6 km2 (długości – 21 km i szerokości 7 – 11 km), w tym część gminy Pęcław, gminy Głogów i Miasta Głogów.

Innym zagrożeniem związanym z powodzią jest groźba odcięcia szlaków komunikacyjnych:

 1. kolejowych: Wrocław – Zielona Góra i Leszno – Głogów;
 2. drogowych:
 • Nr 12 Kalisz – Kłobuczyn (zatopienie odcinka drogowego na Ostrowiu Tumskim i wyeliminowanie przeprawy na Odrze);
 • Nr 292 Głogów – Nowa Sól;
 • Nr 321 Głogów – Grodziec Mały;
 • Nr 319 Głogów – Sława;
 • Nr 330 Borek – Pęcław.

Odcięcie szlaków komunikacyjnych spowoduje poważne utrudnienie w przemieszczaniu sił i środków w kierunki i rejony zagrożone, a obszar położony na północ od Głogowa zostanie odcięty.

Materiały do pobrania znadują się na:

Stronie BIP Wydziału

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów