Polityka Jakości

Polityka Jakości Starostwa Powiatowego w Głogowie


Zarządzanie Starostwem Powiatowym w Głogowie w zakresie realizacji zadań publicznych nakierowane jest na dobro społeczności lokalnej. Starostwo Powiatowe dąży do spełnienia oczekiwań każdego mieszkańca w zakresie zapewnienia profesjonalnej i przyjaznej obsługi.


Cele wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000

 1. Systematyczne podnoszenie satysfakcji obsługiwanych mieszkańców – urząd przyjazny dla obywatela.
 2. Poprawa obiegu dokumentów i informacji w urzędzie,
 3. Przygotowanie urzędu dla potrzeb elektronicznego obiegu dokumentów i budowy e-urzędu.

Realizacja celów odbywa się w oparciu o:

 1. Kierowanie się zasadą, że „lepsze jest wrogiem dobrego”,
 2. Umacnianie roli urzędu jako instytucji pełniącej służbę publiczną,
 3. Podnoszenie wśród pracowników świadomości o służebnej roli organizacji,
 4. Stałe uwzględnianie w pracy organizacji oczekiwań i wniosków mieszkańców,
 5. Załatwianie spraw w terminach i trybach określonych w przepisach prawa i w obowiązujących procedurach,
 6. Zapewnienie sprawnego przepływu informacji wewnątrz organizacji i w kontaktach z otoczeniem,
 7. Prowadzenie stałego monitoringu procesów, identyfikowanie obszarów do poprawy i stałe doskonalenie poprzez realizację planów poprawy jakości,
 8. Podnoszenie poziomu pracy pracowników samorządowych poprzez szkolenie i inne formy podwyższania kwalifikacji.
 9. Prowadzenie pełnej i otwartej polityki informacyjnej urzędu.
 10. Doskonalenie warunków organizacyjnych i technicznych obsługi mieszkańców.
 11. Poprawę estetyki urzędu i poszczególnych stanowisk pracy.

Zbiór zasad działania Starostwa Powiatowego w Głogowie

 1. W toku postępowania pracownicy urzędu stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.
 2. Pracownicy zobowiązani są do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Pracownicy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień wskazówek.
 3. Pracownicy powinni działać w podjętej sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Osiąganie końcowego celu postępowania administracyjnego w najkrótszym czasie , należy do kardynalnych zasad dobrego postępowania. Zasada ta w żadnej mierze nie może stanowić upoważnienia do naruszania uprawnień procesowych stron.
 4. W decyzjach administracyjnych należy wykazywać działanie na podstawie prawa w ciągu całego postępowania administracyjnego poprzez właściwe przytoczenie podstawy prawnej, ścisłe, dokładne wywody, ich zwięzłość i prostotę oraz kompletność motywów.
 5. O sposobie załatwienia skarg i wniosków obywatele informowani są na piśmie z zachowaniem terminów określonych w postępowaniu skargowym. Zasadą jest, że skargi i wnioski załatwiane są bez zbędnej zwłoki.
 6. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do gospodarowania środkami publicznymi oszczędnie i racjonalnie w oparciu o przyjęty budżet.

Kierownictwo Starostwa zapewnia, że polityka w zakresie jakości jest wdrażana, doskonalona, zakomunikowana i zrozumiała w organizacji, przeglądana i będzie podstawą ustanawiania i przeglądu celów dotyczących jakości.

Jako odpowiedzialna za politykę jakości deklaruję zapewnienie środków niezbędnych do prawidłowego działania systemu zarządzania jakością, swoje zaangażowanie oraz zaangażowanie wszystkich pracowników urzędu w skuteczną realizację niniejszej polityki.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów