Wydział Edukacji

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

ARLETTA HANIEWICZ-CZERWIEC - Naczelnik Wydziału

telefon: 76 72 82 838
pokój 206 (II piętro)

WIOLETTA KARPIEL – Inspektor

DOROTA GIZICKA – Inspektor

telefon/fax: 76 72 82 835

pokój 205 (II piętro)
adres email:ed@powiat.glogow.pl

Wydział Edukacji  realizuje zadania z zakresu:

 1. prognozowania i planowania rozwoju sieci publicznych powiatowych jednostek oświatowych,
 2. wykonywania czynności związanych z zakładaniem, prowadzeniem i likwidacją  publicznych powiatowych jednostek oświatowych,
 3. sprawowania nadzoru merytorycznego nad działalnością organizacyjną publicznych szkół i placówek oświatowych,
 4. wykonywania czynności związanych z zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych  powiatowych jednostek oświatowych,
 5. prowadzenia ewidencji niepublicznych szkół i placówek funkcjonujących na terenie powiatu głogowskiego,
 6. wykonywania czynności związanych z nadawaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych,
 7. tworzenia warunków do zawodowego doskonalenia nauczycieli,
 8. realizacji zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego,
 9. zapewnienia dzieciom i młodzieży odpowiedniej formy kształcenia i wychowania w szkołach specjalnych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także w ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim lub niepełnosprawnością sprzężoną, realizację odpowiednio obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 10. współdziałania z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty, jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami oraz innymi urzędami, instytucjami i organizacjami w zakresie spraw prowadzonych przez wydział,
 11. prowadzenia spraw kadrowych i osobowych kierowników powiatowych jednostek oświatowych,
 12. wnioskowania o przyznanie odznaczeń, nagród i wyróżnień kierownikom  powiatowych jednostek oświatowych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie edukacji,
 13. wykonywania czynności związanych z oceną pracy kierowników powiatowych jednostek oświatowych.

Powiat głogowski jest organem prowadzącym dla 11 szkół i placówek oświatowych, których wykaz znajduje się na Stronie BIP jednostki powiatowe oraz organem wpisowym dla szkół
i placówek niepublicznych.

Dane wszystkich szkół i placówek oświatowych są publicznie dostępne w formie zaawansowanej wyszukiwarki w module Systemu Informacji Oświatowej – RSPO, czyli Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (link do wyszukiwarki znajduje się poniżej). Wyszukiwarka RSPO oferuje wiele opcji wyszukiwania i daje możliwość odnalezienia aktualnych informacji (codzienna aktualizacja bazy) o szkołach/placówkach, które znajdują się w kręgu zainteresowań użytkownika korzystającego z wyszukiwarki.

Ważne linki:

Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO): https://rspo.gov.pl/

Ministerstwo Edukacji i Nauki:www.men.gov.pl

Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu: www.kuratorium.wroclaw.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu: www.oke.wroc.pl

Materiały do pobrania znadują się na:

Stronie BIP Wydziału

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów