Postanowienie o wszczęciu procedury scalania gruntów - Czerna

STAROSTA
GŁOGOWSKI
BG.6017-3/2010 Głogów, dnia 4 stycznia 2010r.

Postanowienie

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2, art.7 i 16 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów ( j.t. z 2003r. Nr 178, poz1749, z późn. zmian.) oraz art.61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), na wniosek właścicieli i posiadaczy gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Czerna, gmina Żukowice, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia

orzekam

1.Wszcząć postępowanie scaleniowe gruntów położonych w obrębie Czerna gm. Żukowice o łącznej powierzchni 460,9750ha.
2.Załączyć do niniejszego postanowienia wykaz uczestników scalenia gruntów, przedstawiony na odrębnej liście, stanowiący integralną jego część ( załącznik nr 1 ).
3.Ustalić przewidywany termin zakończenia postępowania scaleniowego na dzień 30 listopada 2011r.

UZASADNIENIE

Wszczęcie postępowania scaleniowego następuje na podstawie wniosku właścicieli i posiadaczy gruntów położonych w obrębie Czerna, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia - zgodnie z art.3 ust.2 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów ( j.t. z 2003r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm. ).
Stan własności oraz posiadania gruntów określono według danych ewidencji gruntów i budynków - zgodnie z przepisami art.20 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów.
Grunty położone w obrębie Czerna charakteryzują się niekorzystną strukturą obszarową gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, niekorzystnym ukształtowaniem rozłogów gruntów oraz znacznym rozdrobnieniem i rozproszeniem gospodarstw rolnych. Taki stan wpływa niekorzystnie na prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej oraz nie zapewnia właścicielom osiągania dochodów z rolnictwa porównywalnych z dochodami uzyskiwanymi w nierolniczych działach gospodarki narodowej. Stąd też uzasadniona jest potrzeba dokonania scalenia gruntów, w wyniku którego nastąpi między innymi zmniejszenie ilości działek w gospodarstwach rolnych, zmniejszy się ilość działek o kształtach niedogodnych do upraw mechanicznych oraz zmniejszą się odległości pól od gospodarstw.
Bardzo ważnym efektem scalenia gruntów będzie obniżenie kosztów ponoszonych przez rolników przy uprawie roli oraz poprawienie efektywności gospodarowania.

BG.6017-3/2010
Prace scaleniowe koordynuje i wykonuje samorząd województwa przy pomocy jednostki organizacyjnej tj.Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu(art.7 ust.4 ustawy).
Finansowanie prac scaleniowych i zagospodarowania poscaleniowego planuje się z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" PROW na lata 2007-2013.
W interesie uczestników postępowania scaleniowego jest, aby dokonywanie jakichkolwiek trwałych inwestycji na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym odbywało się za wiedzą Starosty Głogowskiego oraz wykonawcy prac scaleniowych Dolnośląskiego Biura Geodezji I Terenów Rolnych we Wrocławiu.
Z chwilą wszczęcia postępowania scaleniowego obejmującego lasy i grunty leśne, wstrzymuje się wydawanie zezwoleń na wyrąb drzew do czasu zakończenia postępowania a nie zrealizowane zezwolenia tracą moc. Nie dotyczy to cięć sanitarnych (art.15 ustawy ).
Postanowienie to zostanie odczytane na zebraniu uczestników scalenia i wywieszone na okres czternastu dni na tablicach ogłoszeń: w Starostwie Powiatowym w Głogowie, w Urzędzie Gminy w Żukowicach oraz we wsi Czerna (art.7 ust.3 i 4 ustawy), a nadto umieszczone na stronie internetowej www.powiat.glogow.pl.
Niniejsze postanowienie po uprawomocnieniu się podlega ujawnieniu w księgach wieczystych i ma ten skutek, że wszystkie późniejsze zmiany stanu własności jak i obciążeń pozostają bez wpływu na przebieg postępowania scaleniowego, chyba że zostaną dokonane za zgodą Starosty (art.21 ust.1 i 2 ustawy).

W związku z powyższym, postanowiono jak na wstępie.

POUCZENIE
Na postanowienie niniejsze służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, za pośrednictwem Starosty Głogowskiego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia ( postanowienie uważa się za doręczone uczestnikom scalenia z chwilą upływu terminu wywieszenia go na okres czternastu dni ) - zgodnie z art.7 ust. 4 i 6 ustawy.
Otrzymują:
1.Uczestnicy scalenia na zebraniu wiejskim,
2.Sąd Rejonowy w Głogowie,
3.a/a.

Podpisała
STAROSTA Anna Brok

Do wiadomości:
1.Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego- Wydział Geodezji i Kartografii
50-403 Wrocław, ul. Dobrzyńska 21-23,
2.Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
50-044 Wrocław, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15/17,
3.Administracja Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Legnicy
59-220 Legnica, ul. Jaworzyńska 199,
4.Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
50-333 Wrocław, ul. Matejki 5,
5.Wójt Gminy Żukowice,
6.Sołtys wsi Czerna.
Załączniki:1.Wykaz uczestników scalenia wsi Czerna (do wglądu w pokoju nr 228 , 2 piętro w budynku Starostwa)

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów