Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy


KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Aktualności

INFORMACJA STAROSTY GŁOGOWSKIEGO

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z2013r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

 że na wniosek KGHM Metraco S.A.ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 Legnica zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odzysku odpadów zlokalizowanej na terenie Oddziału Produkcji Kruszyw, Wydział Produkcji Kruszyw w Głogowie, ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów (część działki nr geod. 839/5, obręb Huta, miasto Głogów).

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 21, pokój nr 305, w godzinach pracy urzędu 730 – 1530.

Czytaj więcej: INFORMACJA STAROSTY GŁOGOWSKIEGO

Zarządzenie w sprawie dni wolnych od pracy

Logo Starostwa Powiatu Głogowskiego

Na podstawie art. 35 Ustawy o samorządzie powiatowym oraz na podstawie art. 128 § 3 punkt 2 i art. 130 §2 Kodeksu Pracy Starosta Głogowski po przeprowadzeniu konsultacji z pracownikami Starostwa Powiatowego zarządza:

- dzień 13 marca 2015r. będzie dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2015 roku.

W najbliższy piątek 13 marca Starostwo Powiatowe będzie zatem nieczynne. Nie można będzie również w związku z tym dokonać opłat administracyjnych w kasie starostwa.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie instytucje mające swoje siedziby w budynku starostwa (NFZ, USC, INB, stowarzyszenia) będą tego dnia pracować normalnie (zgodnie ze swoimi godzinami otwarcia).

Tym samym rozporządzeniem ustalono również (na podstawie tych samych przepisów), że kolejnym dniem wolnym od pracy będzie dzień 24 grudnia 2015r. w zamian za święto przypadające 26 grudnia 2015r.

Za niedogodności jakie wynikają z faktu zamknięcia urzędu w najbliższy piątek bardzo przepraszamy.

8 marca

Kondolencje

Łącząc się w bólu z Rodziną i Najbliższymi

śp. Elżbiety Szarek

Wieloletniej pracownicy samorządowej,

Dyrektor Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie

Głębokie wyrazy współczucia składa

Rada i Zarząd Powiatu Głogowskiego

wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego

„Zostaw 1% w powiecie głogowskim”

Zapraszamy wszystkie organizacje posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego działające na terenie powiatu głogowskiego do udziału w tegorocznej edycji kampanii „Zostaw 1% w powiecie głogowskim”.

Czytaj więcej: „Zostaw 1% w powiecie głogowskim”

Zarząd Powiatu Głogowskiego informuje

o wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie2 wykazów nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Głogowskiego.

Wykazy z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Głogowskiego.

Wykazy z dnia 25 lutego 2015r. podlegają wywieszeniu przez okres 21 dni, tj. do dnia 20 marca 2015r. na tablicy ogłoszeń (II piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21.

Uzupełniono skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Informujemy, że w związku z ogłoszeniami Starosty Głogowskiego PRON.833.1.2015 z dnia 19.01.2015r. uzupełniono skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Głogowie, organu opiniodawczo-doradczego Starosty Głogowskiego, powołując na jej członków:

  1. Panią Marię Anielę Urbańską-Kuleszę – przedstawiciela Gminy Kotla (Zarządzenie Nr 16/2015 Starosty Głogowskiego z dnia 20 lutego 2015r.
    w sprawie: uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Głogowie).

 

Jednocześnie dziękujemy za chęć włączania się w tak ważną i doniosłą rolę społeczna, jaką jest wspieranie i integracja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Głogowskiego.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2015r.

Na terenie Powiatu Głogowskiego kwalifikacja wojskowa prowadzona jest w okresie od 6 do 31 marca br.

Wszystkie czynności związane z Kwalifikacją odbywają się w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Kościuszki 15A w Głogowie

Zasadniczym celem Kwalifikacji Wojskowej jest określenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Zadanie to należy do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Głogowie powołanej przez Wojewodę Dolnośląskiego.
Powiatowej Komisji Lekarskiej w Głogowie przewodniczą:
Pan doktor Leopold Góral
Pan doktor Radosław Podejma

Czytaj więcej: KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2015r.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów