Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Projekt grantowy nr POWR.05.02.00-00-0001/20

Projekt grantowy nr POWR.05.02.00-00-0001/20 pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest
na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa
 – Ministrem Zdrowia, a
Narodowym Funduszem Zdrowia.

Powiat Głogowski otrzymał dla Domu Pomocy Społecznej „Magnolia”
w Głogowie  grant w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łączna wysokość otrzymanego grantu wynosi 33.067,83zł. Grant składa się
z części A (dodatków do wynagrodzenia) za okres od dnia 1 maja 2020r. do dnia 31 sierpnia 2020r. w wysokości: 30.984,00zł i części B (środków ochrony)
za okres od 1 maja 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. w wysokości: 2.083,83zł
i jest finansowany z następujących źródeł:

 1. ze środków europejskich 84,17% wydatków kwalifikowalnych Projektu
 2. ze środków dotacji celowej15,83% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

 

Powyższe środki pozwoliły na:

 1. wypłatę dodatków do wynagrodzenia trzem uczestnikom Projektu zatrudnionym na stanowisku starsza pielęgniarka, które – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musiały zrezygnować
  z innych miejsc zatrudnienia lub też pracowały tylko w jednym miejscu,
 2. zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu medycznego.

Łączna wysokość wykorzystanego grantu wynosi 26.532,09zł.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów