Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głogowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu głogowskiego

Pobierz dokument w formacie PDF [PDF - 1.09 MB]

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 lit b, 4, 8, 8a, 8b, 8e, 8i, 10, 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018, poz. 1967) w związku z § 18 ust. 2 pkt 1 - 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U., poz. 754) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się obszar skażony afrykańskim pomorem świń u dzików, na terenie powiatu głogowskiego tj. od granicy administracyjnej województwa dolnośląskiego z województwem lubuskim na drodze wojewódzkiej nr 319, tą drogą w kierunku południowym do Moszowice nie obejmując tej miejscowości, dalej drogą lokalną w kierunku zachodnim do miejscowości Zabiele Stare włącznie z tą miejscowością, następnie z miejscowości Zabiele Stare w kierunku zachodnim przecinając nieczynną linię kolejową Głogów – Sława dalej poprzez wzgórze 69.8 do drogi wojewódzkiej nr 321 Głogów – Nowa Sól i dalej tą drogą poprzez miejscowość Ceber włączoną do obszaru do miejscowości Soborzynek nie obejmując tej miejscowości, następnie w linii prostej w kierunku zachodnim do miejscowości Skidniów nie obejmując tej miejscowości a następnie drogą lokalną poprzez wzgórze 69.0 do miejscowości Pękoszów wyłączonej z obszaru i dalej do drogi wojewódzkiej nr 321 Głogów – Nowa Sól i tą drogą w kierunku zachodnim do granicy województwa dolnośląskiego i lubuskiego, z tego punktu wzdłuż granicy administracyjnej województwa dolnośląskiego i lubuskiego do drogi wojewódzkiej nr 319 Głogów – Sława, z mapą stanowiącą załącznik do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1, zakazuje się:
1) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głogowie;
2) wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;
3) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstw utrzymujących świnie tusz dzików, mięsa i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików oraz produktów, pasz, substancji, sprzętu, materiałów, narzędzi i innych przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem choroby;
4) wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar;
5) prowadzenia:
a) targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń,
b) skupu, obrotu i pośrednictwa w tym obrocie świniami pochodzącymi z obszaru, o którym mowa w § 1;
6) wstępu do lasu; 
7) czasowo organizowania polowań, z zastrzeżeniem § 3 pkt 11.

§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1, nakazuje się:
1) posiadaczom świń sporządzenie oraz uaktualnianie spisu wszystkich świń, z podziałem na kategorie
produkcyjne;
2) przetrzymywanie świń w miejscu wykluczającym ich kontakt z dzikami żyjącymi na wolności;
3) skarmianie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
4) używanie w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, środków biobójczych dopuszczonych do obrotu i wykazujących działanie przeciwwirusowe do dezynfekcji przy wejściach i wyjściach z gospodarstwa, a także przy wejściu i wyjściu do pomieszczeń, w których przetrzymywane są świnie;
5) zgłaszanie przez osoby utrzymujące świnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Głogowie każdego upadku świń w gospodarstwach położonych na obszarze, o którym mowa w § 1;
6) stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia;
7) zniszczenie pod urzędowym nadzorem zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików, u których wyniki badań próbek pobranych zgodnie z instrukcją diagnostyczną, wysłanych do badań laboratoryjnych w celu określenia genotypu wirusa choroby, dały wynik pozytywny, w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.);
8) dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie padłych dzików Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Głogowie;
9) wykorzystanie tusz oraz skór i narogów odstrzelonych dzików dostarczonych przez myśliwych do miejsc nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, po uzyskaniu negatywnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń, na potrzeby własne myśliwych lub ich zniszczenie w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.);
10) przeszukiwanie obszaru w celu znalezienia padłych dzików w terminach ustalonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głogowie;
11) odstrzał sanitarny dzików na określonym obszarze i w terminach ustalonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głogowie;
12) niezwłoczne dostarczanie przez myśliwych każdego odstrzelonego dzika wraz z patrochami i narogami do miejsca nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej w którym mogą być przechowywane tusze dzików w skórach, wskazanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głogowie, położonego na obszarze o którym mowa w § 1;
13) przechowywanie w miejscach nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej o których mowa w pkt 12, tusz dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się afrykańskiego pomoru świń.
§ 4. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie obszaru, o którym mowa w § 1.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie:
R. Toczyłowski

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów