Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTOR W BIURZE PROMOCJI

STAROSTA  GŁOGOWSKI OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTOR W  BIURZE PROMOCJI  KULTURY  I  KOMUNIKACJI  SPOŁECZNEJ

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %

 

 1. Wymagania kwalifikacyjne

 

 1. wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 

 

 1. wymagania dodatkowe
 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257 z późn. zm.)
 • znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych

(Dz. U z 2017 r., 1579 z późn. zm.)

 • znajomość ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                               (Dz. U. z 2017 r. , 1868 z późn. zm.),
 • znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

(Dz. U. z 2017 r., 1875 z późn. zm.),

 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych            (Dz. U. z 2016 r. , poz. 902 z późn. zm.),
 • znajomość ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

(Dz. U. z 2017 r., 2187 z późn. zm)

 • znajomość ustawy z dnia  9 listopada 2000 r. o  repatriacji ,

(Dz. U. z 2018 r., 609 z późn. zm.)

 • znajomość ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny                                                         (Dz. U. z 2017 r. , 459 z późn. zm.),
 • znajomość ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                                (Dz. U. z 2017 r. , 2077 z późn. zm.)
 • znajomość obsługi komputera (programów Windows, PROTON, Microsoft Office,  LEX),
 • kultura, życzliwość w kontaktach interpersonalnych,
 • odpowiedzialność, kreatywność, obowiązkowość,

 

 

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

Zadania ogólne:

- promowanie i kształtowanie wizerunku powiatu głogowskiego 

- organizacja  świąt i uroczystości państwowych

- współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji przedsięwzięć kulturalnych, turystycznych, sportowych i rekreacyjnych, konferencji, seminariów, spotkań, akcji charytatywnych, konkursów etc.

- organizacja oficjalnych wizyt delegacji o randze ponadlokalnej

- organizacja imprez powiatowych

- obsługa merytoryczna oraz fotograficzna uroczystości powiatowych oraz organizowanych przez inne jednostki i instytucje

- prowadzenie korespondencji reprezentacyjnej Starosty Głogowskiego

- prowadzenie spraw bibliotek publicznych

- prowadzenie spraw związanych z repatriantami

- przygotowywanie projektów sprawozdań, analiza bieżących informacji z zakresu finansów biura

- zaopatrzenie biura w materiały i gadżety promocyjne,

- sprawy związane z ochroną zabytków i dziedzictwem narodowym

- wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego

 

Opis istotnych pojedynczych czynności:

 • promowanie i kształtowanie wizerunku powiatu – kompleksowa obsługa uroczystości, przygotowywanie setów promocyjnych, materiałów promocyjno-informacyjnych, współpraca z wydziałami, jednostkami etc w zakresie promocji powiatu poprzez udział w konkursach i przedsięwzięciach ogólnopolskich – utrzymanie dotychczasowych certyfikatów, współudział w realizacji projektów skutkujących nowymi certyfikatami, nagrodami, rankingami
 • organizacja świat i uroczystości państwowych – logistyka i promocja - uzyskanie pozwoleń służb etc, zabezpieczenie sprzętu, opracowanie harmonogramu działań organizacyjnych, opracowanie scenariusza, ustalenia z wykonawcami, wystawianie zleceń i rozliczanie faktur, realizacja zaproszeń, realizacja pisemnych podziękowań dla wykonawców
 • współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, konferencji, seminariów, spotkań, akcji charytatywnych, konkursów, przeglądów etc – jak wyżej oraz dodatkowo – realizacja nagród, pucharów, dyplomów
 • prowadzenie korespondencji reprezentacyjnej Starosty – przygotowywanie sprawozdań Starosty z prac Zarządu między sesjami, a także korespondencja dotycząca np. patronatów, listów gratulacyjnych, podziękowań, kondolencji, życzeń świątecznych
 • prowadzenie spraw dotyczących bibliotek publicznych ( umowy dotacji, rozliczenia)
 • organizacja imprez powiatowych; organizacja i zabezpieczenie kompleksowe uroczystości powiatowych
 • kompleksowa organizacja uroczystości W Cieniu Kolegiaty, zabezpieczenie techniczne, logistyczne i organizacyjne
 • prowadzenie wszystkich spraw dotyczących repatriacji,
 • przygotowywanie projektów pism, sprawozdań i innych dotyczących finansów biura,
 • analiza potrzeb i zabezpieczenie biura w materiały i gadżety promocyjne,
 • - prowadzenie dziennika korespondencyjnego wydziału – odbiór i wpis korespondencji wpływającej, wysyłanie i wpis korespondencji wypływającej, nadzór nad terminowością załatwianych spraw
 • Sprawy związane z ochroną zabytków i dziedzictwem narodowym , współpraca w tym zakresie z gminami oraz wojewódzkim konserwatorem zabytków.
 • Wykonywanie innych prac dotyczących biura a zleconych przez bezpośredniego przełożonego

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny własnoręcznie podpisany,
 • Curriculum vitae własnoręcznie podpisany,
 • Oryginał kwestionariusza osobowego,
 • Oświadczenie z klauzulą: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.).”
 • Kserokopia dyplomu dokumentującego posiadane wykształcenie,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o gotowości do niezwłocznego podjęcia pracy w przypadku wyboru złożonej oferty,
 • Oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne.

 

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym  i dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko PODINSPEKTOR  w Biurze Promocji, Kultury i Komunikacji Społecznej”, w terminie do dnia 09 maja 2018 r.  osobiście                                           w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Głogowie lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Głogowie,    ul. Sikorskiego 21, 67-200 w Głogowie.

Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Dodatkowe informacje:

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Starostwa Powiatowego w Głogowie po terminie określonym w pkt. 4, nie będą rozpatrywane.

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Głogowie na kopercie, oznakowanej w sposób określony w pkt. 4,  wpisuje datę wpływu, w przypadku przesłania pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki do Starostwa.

 

 1. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu o naborze.

 

 1. Listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu i tym samym zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru umieszcza się na stronie internetowej BIP, stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.

 

 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana dla kandydata oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

 

 1. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP, na stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.

 

 

 

Informacje związane z naborem udzielane będą w dniach i godzinach pracy urzędu pod numerem telefonu  076 72 82 809.

 

 

 

 

 

 

                                                                             STAROSTA GŁOGOWSKI

                                                                                Jarosław Dudkowiak

 

 

Zarządzenie Nr  14   /2018

Starosty Głogowskiego

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

 

 

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Podinspektor w Biurze Promocji, Kultury i Komunikacji Społecznej                                                                 w  Starostwie Powiatowym  w Głogowie.

 

 

Na podstawie art. 11 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 902  z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

 

 

 

 • 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną prowadzącą procedurę naboru na stanowisko Podinspektor w Biurze Promocji, Kultury i Komunikacji Społecznej w Starostwie Powiatowym  w Głogowie.

 

 • 2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

1) Wojciech Borecki – Członek Zarządu - Członek Komisji pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji,

2) Mariola Wojciechowska – Sekretarz – Członek Komisji,

3) Bartłomiej Adamczak – Rzecznik - Członek Komisji,

4) Patrycja Milewicz – Kierownik Biura - Członek Komisji,

5) Dorota Suszyńska – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego - Członek Komisji pełniący funkcje Sekretarza Komisji.

 

 • 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

 

 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Głogowie.

 

 

 

 

 

                                                                                              STAROSTA GŁOGOWSKI

 

 

                                                                                                   Jarosław Dudkowiak

 

 

 

 

 

 

D.Su.

 

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów