Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Obwieszczenie

Na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn.zm.) i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353, z późn o zm.) Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o opracowaniu i możliwości zapoznania się z niżej wymienionymi dokumentami:

- Uchwała Nr 3642/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11.04.2017 r. ws. przyjęcia projektu Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu, którego integralną część stanowi Plan działań krótkoterminowych.

- Uchwała Nr 3641/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11.04.2017 r. ws. przyjęcia projektu zmiany Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego

 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, Zarząd Województwa Dolnośląskiego przy piśmie z dnia 31.05.2017 r. przedstawił ww. dokumenty właściwym wójtom, burmistrzom, prezydentom miast oraz starostom, celem wydania stosownych opinii do projektu programów i planów.

Z wyłożonym do wglądu projektem Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na stwierdzenie w 2015 roku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5, osoby zainteresowane mogą zapoznać się w Wydziale Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, pokój 068 (parter), telefon 71/770-42-55 oraz za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego - Województwa Dolnośląskiego strony internetowej http://www.umwd.dolnyslask.pl/zakładka "program ochrony środowiska".

Uwagi i wnioski do przedmiotowych projektów uchwał w sprawie programów można składać w terminie ' od 07.06 do 27.06.2017 r. pisemnie na adres B.S i P.P. Ekometria Sp. z 0 .0., 80-299 Gdańsk, ul. Orfeusza 2, drogą elektroniczną na adres e-mail: powietrze@ekometria.com.pl oraz pop@umwd.pl lub ustnie do protokołu.

Jednocześnie, na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn o zm.), Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia, że w uzgodnieniu z właściwymi organami odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentów. Stosowne stanowiska organów zostały przedstawione przy piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu znak: WSI.410.192.2017.DK z dnia 26 maja 2017 r. oraz piśmie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu znak: NS.9022.2.320.2017.DG z dnia 8 maja 2017 r.

Przedmiotowe stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl. w zakładce Programy ochrony środowiska/Program ochrony powietrza/Program 'ochrony powietrza dla oceny WIOŚ za 2015 r. oraz dostępne

Pobierz obwieszczenie [PDF - 653 KB]

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów