Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

XII sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Uprzejmie zapraszam na XII sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 29 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali nr 225 Starostwa Powiatowego
w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 21.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XI/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. z sesji Rady Powiatu Głogowskiego.
 4. Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego.
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Gminą Głogów na sprzedaż za cenę niższą niż wartość rynkowa części nieruchomości zabudowanej położonej na działce ewidencyjnej nr 174 obręb Stare Miasto m. Głogowa przy ul. Piaskowej 1.
 6. Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie w 2015 r.
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Głogowskiego za 2015 r.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Głogowskiego oraz efektów pracy Komendy Powiatowej Policji w Głogowie za 2015 r.
 9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji i dokonania oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu Głogowskiego za 2015 r.
 10. Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Głogowskiego w roku 2015.
 11. Informacja o realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Głogowie w 2015 roku.
 12. Sprawozdanie Starosty Głogowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa
  i Porządku za 2015 r. Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Głogowskim na 2016 r.
 13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Głogowski za 2015 r.
 14. Sprawozdanie z wykonania uchwały Rady Powiatu Głogowskiego w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego upoważnionych.
 15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Głogowskiego na lata 2016 – 2020.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Głogowskiego uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego Nr XI/71/2015 z dnia
  30 grudnia 2015 roku
 17. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na
  2016 rok uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego Nr XI/72/2015
  z dnia 30 grudnia 2015 roku.
 18. Sprawozdania z prac komisji stałych Rady Powiatu Głogowskiego za 2015 r.
 19. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami Rady.
 20. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 21. Sprawy różne i oświadczenia radnych.
 22. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                       Rady Powiatu Głogowskiego

                                                                                              Ryszard Rokaszewicz

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów