Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

KOLEJNY NABÓR KANDYDATÓW DO POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Z uwagi na niewystarczającą liczbę zgłoszeń kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Starosta Głogowski ogłasza kolejny nabór kandydatów do Rady,na dwa wolne miejsca.

Ogłoszenie Nr PRON.5.2015 Starosty Głogowskiego

z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Głogowie. 

 

 

Na podstawie art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011r.
Nr 127, poz. 721) oraz §9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2003r. Nr 62, poz. 560),

Starosta Głogowski informuje o możliwości zgłaszania po jednym kandydacie
przez organizacje pozarządowe, fundacje i jednostki samorządu terytorialnego (powiatu, gmin) na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
w Głogowie, w związku z upływem kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Głogowie.

Pisemne zgłoszenia kandydatów wraz z uzasadnieniem przez osoby upoważnione
do reprezentowania w/w podmiotów należy składać w sekretariacie Starosty Głogowskiego, ul. Sikorskiego 21, pok. nr 103. Termin składania zgłoszeń upływa po 14 dniach
od opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Głogowie zostanie powołana spośród przedstawicieli działających na terenie Powiatu Głogowskiego w liczbie 5 osób
a kadencja będzie trwała 4 lata.

W zgłoszeniu należy podać:

  • Nazwę organizacji pozarządowej, fundacji, jednostki samorządu terytorialnego.
  • Imię (imiona) i nazwisko kandydata, jego miejsce zamieszkania oraz numer telefonu.
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Rady.
  • Wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135 t.j.).

 

Starosta Głogowski

Jarosław Dudkowiak

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Elektronicznego Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego:

http://edzienniki.duw.pl/duw/#/legalact/2016/395/

Zgłaszanie kandydatur w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Starosty Głogowskiego ul. Sikorskiego 21, pok. Nr 103, z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie kandydata do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Głogowie.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów