Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Starosta Głogowski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0004 Grochowice, gmina Kotla, powiat głogowski oznaczonej geodezyjnie nr  334/2, AM 1, o powierzchni 0,07 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta LE1G/00060037/7.

Dla podmiotowego terenu nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kotla uchwalonego uchwałą Rady Gminy Kotla nr VIII/44/07 z dnia 12 czerwca 2007 r. działka nr 334/2 położona jest w strefie oznaczonej symbolem ZL - tereny leśne i zadrzewione. W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona została symbolem B, natomiast w księdze wieczystej opisana jako grunt rolny zabudowany. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.

Działka położona w strefie peryferyjnej wsi Grochowice przy drodze częściowo utwardzonej. Kształt działki trójkątny, graniczy z obszarem leśnym i zabudową mieszkaniową, brak sieci uzbrojenia. Teren porośnięty pojedynczymi drzewami.

Cena wywoławcza: 20 000,00 zł

Podana cena wywoławcza nieruchomości nie obejmuje 23% podatku VAT, który będzie doliczony do ceny wylicytowanej w przetargu.

Wysokość wadium: 2 000,00 zł 

Minimalne postąpienie wynosi: 200,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 15.12.2015 roku o godz. 1000 w sali nr 225  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie, przy ul.Sikorskiego 21.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1090)

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1380). Cudzoziemiec przystępując do przetargu musi przedłożyć komisji przed otwarciem przetargu ww. zezwolenie lub promesę (przyrzeczenie wydania ww. zezwolenia

Warunkiem Uczestnictwa w przetargu jest:

 1. Wpłacenie wadium na konto Powiatu Głogowskiego PKO S.A. Oddział w Głogowie nr rachunku 97 1240 6843 1111 0000 4985 2664 z dokładnym określeniem obrębu i nr geodezyjnego działki, w terminie nie później niż do dnia 11.12.2015 roku.  Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Powiatu Głogowskiego.
 2. Zwalnia się osoby uprawnione do rekompensaty wymienione w art. 2 lub 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1090 ) z obowiązku wniesienia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty, jeżeli w terminie od dnia 09.12.2015 roku do dnia 11.12.2015 roku złożą w siedzibie Starosta Powiatowego w Głogowie, na ręce przewodniczącego komisji przetargowej :
 • pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
 • oryginał zaświadczenia lub decyzji (z adnotacją wojewody o wybranej formie prawa do rekompensaty w postaci zaliczenia wartości nieruchomości na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa) potwierdzającego prawo do rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży, a w przypadku spadkobierców osób wskazanych w decyzjach lub zaświadczeniach – także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (albo o dziale spadku) oraz dowody potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art.2 lub art.3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1090). Osoba uprawniona zwolniona z obowiązki wniesienia wadium w części, aby zostać dopuszczona do przetargu zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na ogólnych warunkach, określonych w tym ogłoszeniu.

Decyzja lub zaświadczenie (oryginał) przedłożone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg – pozostanie w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Głogowie do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży. Przedłożone zaświadczenie lub decyzja przez uczestnika przetargu który nie wygra przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Osoby uprawnione które, które w wyznaczonym terminie nie przedłożą kompletu wymaganych dokumentów lub nie wywiążą się z obowiązku wniesienia wadium w części w odniesieniu, do której zwolnienie miało przysługiwać – nie zostaną dopuszczone do przetargu.

 1. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a w przypadku, gdy osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość.
 2. Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym muszą dodatkowo przedłożyć oryginały lub poświadczone z oryginałem : umowy spółki, aktualny odpis z rejestru handlowego (nie starszy niż 2 miesiące), aktualną listę wspólników i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości wymienionej w treści niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu komisji przetargowej należy złożyć :

 • pisemne oświadczenie, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tytułu niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię,
 • dowód wpłaty wadium w dniu przetargu o godzinie 1000.

Wadium:

 • zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,
 • zwraca się przelewem na rachunek podany przez uczestnika przetargu,
 • wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu wpłaty pozostałej części należności,
 • wpłacone nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym  miejscu i terminie.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej.

Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu  i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu, powiększona o należny podatek vat i pomniejszona o wpłacone wadium stanowi cenę nabycia, która płatna jest nie później niż do dnia podpisania umowy notarialnej. O dotrzymaniu terminu płatności decyduje data wpływu wymaganej należności na wskazany w protokole z przetargu rachunek bankowy Powiatu Głogowskiego.

Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty sądowe ponosi w całości nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenie w prasie oraz wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21.

Z dokumentacją dotyczącą nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie (pok. 223 II piętro, tel. 76/ 72 82 844) w godz. 7.30 - 15.00.

Głogów, dnia 03 listopada 2015 r.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów