Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Projekt Program rozwoju Powiatu Głogowskiego na lata 2016-2020

Konsultacje społeczne projektu Programu Rozwoju Powiatu Głogowskiego na lata 2016-2020

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Rozwoju Powiatu Głogowskiego na lata 2016-2020.

Program rozwoju stanowi jedno z podstawowych zadań o charakterze planistycznym wynikającym
ze znowelizowanej ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Obowiązek jego uchwalenia został podyktowany koniecznością dokonania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Głogowskiego na lata 2010 - 2015, wynikającej przede wszystkim z:

  • faktu wejścia Polski w nową perspektywę finansową Unii Europejskiej na lata 2014-2020,
  • konsekwencji prawnych wejścia w życie nowelizacji Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i konieczności kontynuowania lub podejmowania nowych działań w zakresie prowadzenia polityki rozwoju na szczeblu powiatowym,
  • naturalnych zmian społeczno-gospodarczych.

W związku z powyższym niezbędnym jest opracowanie przystającego do rzeczywistości dokumentu planistycznego, określającego strategiczne kierunki rozwoju mające wpływ na zrównoważony rozwój powiatu i będącego spójnym z celami dokumentów strategicznych szczebla wojewódzkiego, krajowego i unijnego.

Projekt Programu Rozwoju Powiatu Głogowskiego na lata 2016-2020 aktualnie podlega konsultacjom społecznym, które potrwają od 19.10.2015 r. do 22.11.2015 r.

Zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego oraz partnerzy społeczni i gospodarczy mogą uczestniczyć w procesie konsultacji i wyrazić swoją opinię na temat projektu poprzez wypełnienie stosownego formularza.

Po zakończonych konsultacjach przygotowane zostanie sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji.

Wszelkie informacje dotyczące prowadzonych konsultacji oraz projektu Programu Rozwoju Powiatu Głogowskiego na lata 2016-2020 można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Głogowie,
ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów, w pok. 114 tj. w Biurze ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
i Rozwoju Powiatu lub pod numerem Tel. 76 7282 864.

Wypełniony formularz konsultacyjny należy wysłać drogą mailową na adres: zp@powiat.glogow.pl lub złożyć osobiście w Sekretariacie Starostwa pok. 103 lub w pokoju 114 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Serdecznie zapraszam

Jarosław Dudkowiak

Starosta Głogowski

czytaj Projekt Program rozwoju Powiatu Głogowskiego na lata 2016-2020 [PDF - 10.85 MB]

czytaj Formularz propozycji zmian [DOC - 37 KB]

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów