Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy


KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

IV sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zapraszam na IV sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2015 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali nr 225 Starostwa Powiatowego w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 21.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr III/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. z sesji Rady Powiatu Głogowskiego.
4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Głogowskiego.
5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Głogowskiego na 2015 r.
5.1. Opinia Komisji Budżetowo - Gospodarczej do projektu budżetu.
5.2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
5.3. Stanowisko Zarządu Powiatu Głogowskiego w sprawie opinii i wniosków Komisji Budżetowo - Gospodarczej.
5.4. Dyskusja nad projektem budżetu.
5.5. Głosowanie nad projektem budżetu.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 r.
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Głogowski za 2014.
8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Głogowskiego uchwalonego uchwałą
Nr XXII/187/2008 z dnia 30 października 2008 r.
11. Projekt uchwały Rady Powiatu Głogowskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Głogowskiego na 2015 r.
12. Projekt uchwały Rady Powiatu Głogowskiego w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Głogowskiego na 2015 r.
13. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Głogowskiego na 2015 r.
14. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami Rady.
15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
16. Sprawy różne i oświadczenia radnych.
17. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu Głogowskiego

Ryszard Rokaszewicz

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów