Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Aktualności

Ogłoszenie na nabór kandydatów

W sprawie ogłoszenia naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Głogowskiego w 2016 r.

(Pobierz ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów w formacie PDF) [PDF - 1.54 MB]

Remont podjazdu do Starostwa – pracownicy pomogą dostać się do budynku osobom na wózkach

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych na podjeździe dla wózków znajdującym się przed głównym wejściem do Starostwa w ciągu najbliższych dni wystąpią utrudnienia we wjeździe się do budynku osób poruszających się na wózkach lub wykorzystujących wózki (np. matki z małymi dziećmi). Aby umożliwić wjazd przy podstawie podjazdu zamontowany został domofon, którym bezpośrednio można dać znać do pomieszczeń informacji starostwa o potrzebie skorzystania z pomocy osób trzecich.

Wyznaczeni pracownicy urzędu natychmiast pomogą osobie na wózku (czy z wózkiem) dostać się do budynku. Można również wykorzystać drogę powiadomienia telefonicznego – dzwoniąc z informacją o planowanej wizycie pod numer 76 7282800.

Bardzo przepraszamy za utrudnienia – jednak w obecnej sytuacji problemu w sposób bardziej komfortowy rozwiązać się nie uda. Pragniemy zapewnić, że postaramy się aby czas remontu, a co jest z tym związane kłopotów z dotarciem do budynku, skrócony został do niezbędnego minimum.

Dzień Zdrowia z GSP!

VIII sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Uprzejmie zapraszam na VIII sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 14 września 2015 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali nr 225 Starostwa Powiatowego w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 21.

Czytaj więcej: VIII sesja Rady Powiatu Głogowskiego

INFORMACJA STAROSTY GŁOGOWSKIEGO

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2013roku poz. 1235 ze zm.), w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 1232 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

że decyzją Starosty Głogowskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. Nr OŚ.6222.2.2015 udzielone zostało Przedsiębiorstwu Produkcji Handlu i Usług „KOMAK” Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej pozwolenie zintegrowane dla instalacji do przetwarzania odpadów żużlu zlokalizowanej na terenie Zakładu przy ul. Rubinowej 3 w miejscowości Ruszowice.

Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 21, pokój nr 305, w godzinach pracy urzędu 730 – 1530.

 Niniejsza informacja zostaje umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Informacje o środowisku, na stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW/ UCZESTNICZEK

DO PROJEKTU PN. „DZISIAJ DOŚWIADCZENIE – JUTRO ZATRUDNIENIE – ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ POWIATU GŁOGOWSKIEGO” PROWADZONA JEST OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2015 r. DO DNIA 10 WRZEŚNIA 2015 r.

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic technikum i zasadniczej szkoły zawodowej - szkół prowadzonych przez Powiat Głogowski. W ramach projektu realizowane będą zagraniczne praktyki zawodowe w Niemczech dla uczniów kształcących się
w zawodach wskazanych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dzisiaj doświadczenie – jutro zatrudnienie – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów szkół Powiatu Głogowskiego”.

Rekrutacja prowadzona jest w siedzibie następujących szkół:                                                                  

- Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie

- Zespole Szkół im. J. Wyżykowskiego w Głogowie

- Zespole Szkół Ekonomicznych w Głogowie

- Technikum nr 6 w Głogowie

Zasady naboru Uczestników/Uczestniczek do projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie „Dzisiaj doświadczenie – jutro zatrudnienie – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów szkół Powiatu Głogowskiego”.
Dokumenty dostępne są na stronie www.powiat.glogow.pl oraz na stronach internetowych w/w szkół.

Udzielane wsparcie w ramach projektu jest bezpłatne.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus + Akcja 1 Mobilność edukacyjna i jest finansowany przez Unię Europejską.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY [PDF - 830 KB]

REGULAMIN REKRUTACJI [PDF - 3.29 MB]

Informacja o utrudnieniach w korzystaniu z drogi nr1006D

Informujemy, że jutro (26 sierpnia 2015r.) w godzinach 08.00-10.00 wystąpią chwilowe utrudnienia w korzystaniu z drogi nr 1006D Serby – Krzekotów (km1+337) wynikające z prowadzonej na poboczach wycinki drzew. Za związane z pracami niedogodności bardzo przepraszamy.

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów:

1. Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Legnica z uwagi na przekroczenia poziomu docelowego arsenu i ozonu w powietrzu,

2. Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu docelowego arsenu w powietrzu,

3. Planu działań krótkoterminowych z uwagi na wystąpienie ryzyka wystąpienia przekroczeni poziomu substancji w powietrzu. 

czytaj obwieszczenie w pdf [PDF - 492 KB]

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów