Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

NABÓR NA STANOWISKO GEODETY

Głogów, dn. 2017-05- 24

DYREKTOR POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W GŁOGOWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GEODETY

Nazwa i adres jednostki:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie

67-200 Głogów, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21

Miejsce wykonywania pracy:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie

67-200 Głogów, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21

Liczba etatów i wymiar zatrudnienia:

1 osoba – pełny etat

1. Wymagania kwalifikacyjne:

a) wymagania niezbędne:

- wykształcenie  wyższe geodezyjne ,

- staż pracy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznym min. 1 rok,

- znajomość obsługi geodezyjnych programów komputerowych i obliczeniowych,

  - dobra znajomość programu EWMAPA, EWOPIS i Ośrodek oraz znajomość obsługi pakietu

programów

Microsoft Office w zakresie podstawowym,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- obywatelstwo polskie,

- brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-  posiadanie nieposzlakowanej opinii.

b) wymagania dodatkowe:

-  znajomość aktualnych przepisów obowiązujących w dziedzinie geodezji i kartografii, KPA,

- znajomość zagadnień dotyczących ewidencji gruntów, budynków i lokali,

- kultura, życzliwość w kontaktach interpersonalnych,

- odpowiedzialność, obowiązkowość,

- posiadanie uprawnień zawodowych będzie dodatkowym atutem.

2. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

- obsługa powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego , w tym ewidencji

gruntów i budynków,

- obsługa geodezyjnych programów komputerowych,

- informatyzacja państwowego zasobu geodezyjnego.

3. Wymagane dokumenty:

-  List motywacyjny własnoręcznie podpisany,

- Curriculum vitae własnoręcznie podpisany,

-  Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- Kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

- Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

kserokopie zaświadczeń o zdobytych kwalifikacjach,

- Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  z pełni

praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,

- Oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,

- Oświadczenie o gotowości do niezwłocznego podjęcia pracy w przypadku wyboru

złożonej oferty,

- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Na oświadczeniu należy umieścić klauzulę :

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz.1182 ze zm.)

oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz.

902 ze zm.),”

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

4. Termin i miejsce składania dokumentów.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i

dopiskiem : ,, Nabór na wolne stanowisko GEODETA w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie” w terminie do dnia 08 czerwca 2017r.  do godz.

12.00 w pokoju nr 109 w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej  w

Głogowie lub pocztą na adres: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej ,

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów.

Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Dodatkowe informacje

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie

objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu o naborze.

Listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu i tym samym

zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru umieszcza się na stronie internetowej Biuletynu

Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Głogowie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie .

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie poinformowani o

terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Starostwa

Powiatowego w Głogowie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Ośrodka

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie.

Informacje związane z naborem udzielane będą w dniach i godzinach pracy urzędu pod numerem

telefonu 76 72 72 588.

Głogów dn. 2017-05- 24.

DYREKTOR

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej

Aleksandra Lewandowska

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów