Biuro Geodety Powiatowego

Transkrypcja na język migowy

Andrzej Jażło - Geodeta Powiatowy

Pokój 228 - telefon: (76) 72 82 860

Inspektor - Małgorzata Hedrych

Inspektor - Danuta Sobkowiak

Pokój 228 - telefon/fax: (76) 72 82 863
E-mail:
bg_powiat@onet.eu
email:
bg@powiat.glogow.pl
Zakres zadań wykonywanych przez Biuro Geodety Powiatowego:

 1. Nadzór merytoryczny nad Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z zapisem art. 7d, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2015r., poz. 520 ze zmianami ).

 2. Zakładanie osnów pomiarowych.

 3. Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.

 4. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

 5. Opracowywanie corocznych projektów planów budżetowych oraz sprawozdań z wykorzystania środków finansowych z budżetu Powiatu oraz z dotacji Wojewody a także pozyskanych z innych źródeł na prace geodezyjne i kartograficzne.

 6. Planowanie, pozyskiwanie i gospodarka środkami z dotacji zewnętrznych na zadania i prace geodezyjne i kartograficzne oraz na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania..

 7. Współpraca z Wydziałem Zamówień Publicznych w zakresie postępowań dotyczących zlecania i wykonywania wszelkich prac geodezyjnych i kartograficznych oraz innych postępowań finansowanych ze środków budżetowych oraz dotacji zewnętrznych.

 8. Prowadzenie postępowań mających na celu przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu głogowskiego.

 9. Prowadzanie postępowań administracyjnych mających na celu aktualizację operatu ewidencji gruntów i budynków.

 10. Dokonywanie podziału na obręby ewidencyjne i określanie ich granic po uzgodnieniu z organami do spraw zagospodarowania przestrzennego oraz właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej.

 11. Prowadzanie postępowań mających na celu przeprowadzanie okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych.

 12. Prowadzenie postępowań w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych.

 13. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie scalania i wymiany gruntów.

 14. Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu lub nieposiadaniu nieruchomości na terenie Powiatu Głogowskiego.

 15. Wydawanie opinii dotyczących ustalenia, zniesienia lub zmiany określenia rodzaju miejscowości figurującej w urzędowym wykazie nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych.

 16. Sprawy nieodpłatnego udostępniania baz danych ewidencji gruntów i budynków podmiotom uprawnionym ustawowo, bez prawa udostępniania tych danych osobom trzecim.

 17. Prowadzenie powiatowych baz danych systemu informacji o terenie.

 18. Sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków i przekazywanie uprawnionym ustawowo podmiotom.

 19. Sporządzanie wszelkiego rodzaju sprawozdań statystycznych dotyczących stanu geodezji i kartografii w powiecie, wykonywania zadań geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby: Starosty, Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

 20. Współpraca z organami nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w zakresie realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii.

 21. Realizacja innych zadań określonych przepisami prawa.

Materiały do pobrania znadują się na:

Stronie BIP Wydziału

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów