Monitor jakości powietrza

Strona startowa - aktualności

NABÓR NA STANOWISKO GEODETY

Głogów, dn. 2017-05- 24

DYREKTOR POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W GŁOGOWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GEODETY

Czytaj więcej: NABÓR NA STANOWISKO GEODETY

Uchwała nr 96/2016 Zarząd Powiatu Głogowskiego z dnia 25.10.2016r.

W sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Głogowskiego w 2017 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 poz. 239 i 395)  w związku z art. 11 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) uchwala się co następuje:

§ 1 Zarząd Powiatu Głogowskiego ogłasza nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu 2  punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Głogowskiego w 2017 r. Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§  2 Kandydaci winni dokonać zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym  określonym w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3 Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Powiatu Głogowskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Głogowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie.

§ 4 Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Głogowskiemu.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Głogowskiego:

Jarosław Dudkowiak
Wojciech Borecki
Jeremi Hołownia

Pobierz dokument "Ogłoszenie nabór kandydatow przedstawicieli organziacji pozarządowych"

Szczegółowe informacje oraz załączniki do pobrania na stronie BIP Starostwa Powiatowego:

http://bip.powiat.glogow.pl/?a=2226

Przetarg ustny nieograniczony

ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż prawa własności działki niezabudowanej nr 469/21 o pow. 0,1179 ha stanowiącej własność Powiatu Głogowskiego położonej w Głogowie w obrębie 005 „Kościuszki” ,jednostka ewidencyjna: Miasto Głogów objętej księgą wieczystą nr LE1G/00033102/6.

Pobierz dokument z informacjami o przetargu

Konkurs na stanowisko dyrektora Technikum nr 6

Działając na podstawie art. 36a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  (Dz.U. z 2015r. poz. 2156  ze zm.)

ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO  ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Technikum nr 6 w Głogowie Folwarczna 55, 67- 200 Głogów

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu MEN  z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz.1436, ze zm.):

 

Czytaj więcej: Konkurs na stanowisko dyrektora Technikum nr 6

Bezpłatne badania dla mieszkańców Powiatu Głogowskiego

Bezpłatne badania dla mieszkańców Powiatu Głogowskiego

Powiat Głogowski realizuje obecnie następujące programy:

  1. Konsultacje Onkologiczne – świadczenia gwarantowane w rozumieniu art. 9a-9b ustawy, realizowane na rzecz mieszkańców Powiatu Głogowskiego, osobom powyżej 18 r. ż. (obecna umowa do dnia 29 grudnia 2017 r.). Więcej informacji w Głogowskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. przy ul. Kościuszki 15 w Głogowie.
  1. Badania PSA mieszkańców Powiatu Głogowskiego – świadczenia gwarantowane w rozumieniu art. 9a-9b ustawy, realizowane na rzecz mieszkańców Powiatu Głogowskiego, osobom które ukończyły 50 r. ż. (obecna umowa na okres od 16.10.2017 r. do 30.11.2017 r.). Więcej informacji w Głogowskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. przy ul. Kościuszki 15 w Głogowie.

 

Powiatowe Centrum Administracyjne w Głogowie

Powiatowe Centrum Administracyjne jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzącą działalność w formie jednostki budżetowej.

Dyrektor Powiatowego Centrum Administracyjnego w Głogowie:

Monika Makowska-Sikora

Siedziba:

ul. Lipowa 10

67 - 200 Głogów

Kontakt:

Sekretariat: (76) 833 57 48,

FAX: (76) 835 70 87.

Zadania:

Powiatowe Centrum Administracyjne w Głogowie zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną oraz organizacyjną następujących placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego Powiatu Głogowskiego:

  • Dom Dziecka „Pod Lipami” w Głogowie ul. Lipowa 10,

  • Dom Dziecka w Głogowie ul. Orbitalna 27/38,

  • Dom Dziecka w Głogowie ul. Generała Stanisława Maczka 7,

  • Dom Dziecka w Kotli ul. Głogowska 68.

Statut:

Uchwała nr XXXVIII/283/2014 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 29 maja 2014r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Administracyjnego w Głogowie.

Regulamin organizacyjny:

Uchwała nr 54/2014 Zarządu Powiatu Głogowskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Administracyjnego w Głogowie ze zmianami.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Głogowie

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną Powiatu Głogowskiego prowadzącą działalność w formie jednostki budżetowej.

Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie:

Jolanta Kaczmarek

Siedziba:

ul. Neptuna 33

67 - 200 Głogów

Kontakt:

Sekretariat: (76) 833 94 36,

FAX: (76) 833 94 36,

e-mail: sdsglogow@wp.pl,

strona Internetowa: www.sds.glogow.pl.

Zadania:

  • Ośrodek służy wsparciu osobom dorosłym przewlekle psychicznie chorym oraz osobom dorosłym upośledzonym umysłowo.

  • Ośrodek świadczy usługi w zakresie pobytu dziennego a korzystanie z usług świadczonych
    w Ośrodku jest odpłatne.

Statut:

Uchwała nr XI/85/2011 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie utworzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie.

Regulamin organizacyjny:

Uchwała nr 36/2012 Zarządu Powiatu Głogowskiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie ze zmianami.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów