Monitor jakości powietrza

Bez Kategorii

Informacja o wywieszeniu wykazu

Zarząd Powiatu Głogowskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie został wywieszony wykaz nieruchomości Powiatu Głogowskiego przeznaczonych do sprzedaży, na sprzedaż działki zabudowanej nr 41 o pow. 0,5233 ha stanowiącej własność Powiatu Głogowskiego położonej w Głogowie w obrębie 0004 Chrobry przy ul. Lipowej 10.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni tj. od dnia 20.04.2018 r. do dnia 10.05.2018 r.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, pok. 212 tel. 76/7282844.

STAROSTA GŁOGOWSKI

JAROSŁAW DUDKOWIAK

Pobierz wykaz w formacie PDF

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

logotypy projektu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" pn.

"Przebudowa drogi powiatowej 1015D w . Ruszowice - od skrzyżowania rondo do ul. Poniatowskiego" mająca na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Ruszowice współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uwaga !!!

W związku z prowadzeniem akcji podjęcia niewypału z czasu II Wojny Światowej z terenu budowy obok urzędu - Starostwo Powiatowe pozostanie zamkniete od godz 11.00 (dzisiaj 24.01.2018r.) - aż do momentu zakończenia akcji. Przepraszamy. 

NABÓR NA STANOWISKO GEODETY

Głogów, dn. 2017-05- 24

DYREKTOR POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W GŁOGOWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GEODETY

Czytaj więcej: NABÓR NA STANOWISKO GEODETY

Uchwała nr 96/2016 Zarząd Powiatu Głogowskiego z dnia 25.10.2016r.

W sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Głogowskiego w 2017 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 poz. 239 i 395)  w związku z art. 11 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) uchwala się co następuje:

§ 1 Zarząd Powiatu Głogowskiego ogłasza nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu 2  punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Głogowskiego w 2017 r. Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§  2 Kandydaci winni dokonać zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym  określonym w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3 Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Powiatu Głogowskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Głogowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie.

§ 4 Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Głogowskiemu.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Głogowskiego:

Jarosław Dudkowiak
Wojciech Borecki
Jeremi Hołownia

Pobierz dokument "Ogłoszenie nabór kandydatow przedstawicieli organziacji pozarządowych"

Szczegółowe informacje oraz załączniki do pobrania na stronie BIP Starostwa Powiatowego:

http://bip.powiat.glogow.pl/?a=2226

Przetarg ustny nieograniczony

ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż prawa własności działki niezabudowanej nr 469/21 o pow. 0,1179 ha stanowiącej własność Powiatu Głogowskiego położonej w Głogowie w obrębie 005 „Kościuszki” ,jednostka ewidencyjna: Miasto Głogów objętej księgą wieczystą nr LE1G/00033102/6.

Pobierz dokument z informacjami o przetargu

Konkurs na stanowisko dyrektora Technikum nr 6

Działając na podstawie art. 36a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  (Dz.U. z 2015r. poz. 2156  ze zm.)

ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO  ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Technikum nr 6 w Głogowie Folwarczna 55, 67- 200 Głogów

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu MEN  z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz.1436, ze zm.):

 

Czytaj więcej: Konkurs na stanowisko dyrektora Technikum nr 6

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów