Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych

 

p. o. Naczelnika

Jolanta Zawadzka

Telefon (76) 72 82 820, pokój nr 218

 

Inspektor

Agnieszka Zalewska

Telefon (76) 72 82 861, pokój nr 219

e-mail: zd@powiat.glogow.pl

 

Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych realizuje zadania z zakresu:

 1. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami i innymi urzędami oraz organizacjami pozarządowymi, a także innymi komórkami organizacyjnymi starostwa w zakresie: ochrony i promocji zdrowia; pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 2. Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi podległymi Staroście, zajmującymi się pomocą społeczną oraz wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej.
 3. Promocja i ochrona zdrowia wynikająca z zakresu zadań Wydziału.
 4. Wykonywanie funkcji właścicielskich powiatu w stosunku do spółki Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. oraz współpraca z Głogowskim Szpitalem Powiatowym sp. z o.o.
 5. Przygotowywanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie powiatu.
 6. Wspieranie osób z niepełnosprawnością wynikające z zakresu zadań Wydziału.
 7. Gospodarka środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 8. Przygotowywanie projektów sprawozdań wynikających z zakresu zadań Wydziału.
 9. Przygotowywanie projektów umów i porozumień wynikających z zakresu zadań Wydziału.
 10. Opracowywanie projektów uchwał Zarządu Powiatu, Rady Powiatu oraz Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Głogowskim.
 11. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski komisji w zakresie zadań Wydziału.
 12. Współpraca z Zespołem Koordynującym Realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz jej obsługa administracyjno-biurowa.
 13. Współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Głogowskim oraz jej obsługa administracyjno-biurowa.
 14. Prowadzenie spraw osobowych kierowników jednostek organizacyjnych powiatu realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 15. Obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 16. Współpraca ze Skarbnikiem w zakresie opracowania projektu budżetu wynikającego
  z zadań Wydziału oraz jego realizacja.
 17. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego
  w Głogowie w celu realizacji zadań Wydziału.
 18. Wykonywanie innych czynności z zakresu prac Wydziału zleconych przez przełożonych.

Materiały do pobrania znadują się na:

Stronie BIP Wydziału

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów