Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Pracownicy Wydziału:

Naczelnik Wydziału, Audytor Wewnętrzny: Dorota Korcz

Tel. 76 72 82 889

Pokój nr 312

 

Główny Specjalista – Ewa Amaczak

Tel. 76 72 82 895

Pokój 311

 

Główny Specjalista – Robert Tatyrża

Tel. 76 72 82 892

Pokój: 313

 

Adres:

Starostwo Powiatowe w Głogowie

Wydział Audytu i Kontroli

Ul. Sikorskiego 21

67-200 Głogów

Adres e-mail: ak@powiat.glogow.pl

 

W ramach Wydziału funkcjonuje Audytor Wewnętrzny pełniący funkcję Naczelnika Wydziału oraz stanowiska związane z kontrolą.

Audytor Wewnętrzny realizuje zadania z zakresu:

 1. wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze w szczególności w zakresie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w jednostce,
 2. przygotowywania na podstawie analizy ryzyka, w porozumieniu z kierownikiem jednostki  do końca każdego roku planu audytu wewnętrznego na rok następny
 3. przygotowywania kierownikowi jednostki do końca stycznia każdego roku sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni,
 4. realizacji zadań zgodnie z planem audytu na dany rok,
 5. w uzasadnionych przypadkach przeprowadzania audytu poza planem audytu na dany rok,
 6. dokumentowania wyników audytu wewnętrznego,
 7. niezależnego badania systemów zarządzania i kontroli w starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu, w tym procedur kontroli finansowej, w wyniku którego kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów,
 8. sygnalizowania istotnych ryzyk,
 9. oceny zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz uregulowaniami wewnętrznymi,

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach ds. kontroli realizują zadania z zakresu:

 1. opracowanie planu kontroli w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Głogowie oraz podległych jednostkach organizacyjnych Powiatu Głogowskiego oraz sporządzenia rocznego sprawozdania z jego wykonania, tj. działalności kontrolnej,
 2. przeprowadzania kontroli (kompleksowych, problemowych, sprawdzających) zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Starostę Głogowskiego, w zakresie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów,
 3. przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych,
 4. przeprowadzania doraźnych kontroli i dokonywania przeglądów dokumentacji zleconych przez Starostę,
 5. przeprowadzanie kontroli w podmiotach zewnętrznych otrzymujących z budżetu Powiatu Głogowskiego dotacje – w zakresie prawidłowości ich wykorzystania,
 6. dokumentowania procesu kontroli poprzez sporządzanie: protokołu bądź sprawozdania z kontroli, informacji z przeglądu dokumentacji oraz ustalenie zaleceń pokontrolnych,
 7. monitorowania wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w następstwie przeprowadzanych kontroli oraz przekazywania informacji o sposobie ich realizacji,
 8. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania oraz efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 9. informowania o zidentyfikowanych podczas kontroli ryzykach oraz określania procedur realizacji środków zaradczych,
 10. udzielania kontrolowanym w toku kontroli instruktażu, bieżących porad i konsultacji,
 11. przygotowanie projektów oraz realizacji procedur kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Głogowie,
 12. współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa właściwymi pod względem merytorycznym w zakresie zadań kontrolnych dotyczących jednostek organizacyjnych Powiatu Głogowskiego.

Materiały do pobrania znadują się na:

Stronie BIP Wydziału

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów