Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy


KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Aktualności

Konkurs na stanowisko dyrektora Technikum nr 6

Działając na podstawie art. 36a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO  ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Technikum nr 6 w Głogowie ul. Folwarczna 55  67- 200 Głogów

 (powierzenie stanowiska na 1 rok szkolny)

 Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu MEN  z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół          i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz.1436, ze zm.):

 

Czytaj więcej: Konkurs na stanowisko dyrektora Technikum nr 6

Modernizacja szkolnej i przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Przyrodniczych w Głogowie

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska

 

Powiat Głogowski otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Modernizacja szkolnej i przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Przyrodniczych w Głogowie” (obecnie Technikum nr 6 w Głogowie) w ramach Działania 7.2 „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych” w Priorytecie 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku („Edukacja”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

Całkowita wartość projektu wynosi: 638 324,40 zł.

Kwota dofinansowania w ramach Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 336 927,08 zł.

Beneficjent: Powiat Głogowski ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów.

Czytaj więcej: Modernizacja szkolnej i przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Przyrodniczych w...

INFORMACJA STAROSTY GŁOGOWSKIEGO

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

że decyzją Starosty Głogowskiego z dnia 28 maja 2015 r. Nr OŚ.6222.6.2014 udzielone zostało pozwolenie zintegrowane dla instalacji do odzysku odpadów zlokalizowanej na terenie KGHM Metraco S.A. Oddział Produkcji Kruszyw, Wydział Produkcji Kruszyw w Głogowie, ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów (część działki nr geod. 839/5, obręb Huta, miasto Głogów).

 Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 21, pokój nr 305, w godzinach pracy urzędu 730 – 1530.

 

Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO

Działając na podstawie art. 36a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

 ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO                                                                                                    

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Jedności Robotniczej 10

67- 200 Głogów

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu MEN z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół          i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz.1436, ze zm.):


Czytaj więcej: Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO

VI sesja Rady Powiatu Głogowskiego

  Uprzejmie zapraszam na VI sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu

25 maja 2015 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kotli.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr V/2015 z dnia 30 marca 2015 roku z sesji Rady Powiatu Głogowskiego.

4. Informacja nt. potencjału i szans rozwoju gmin Powiatu Głogowskiego – prezentacja Gminy Kotla.

5. Sprawozdanie finansowe za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Głogowskiego za 2014 rok.

5.1. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu
z wykonania budżetu Powiatu Głogowskiego za 2014 rok.

5.2. Dyskusja radnych o przedłożonych przez Zarząd Powiatu sprawozdaniach.

5.3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Głogowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonaniem budżetu za 2014 r.

6. Informacja o stanie mienia Powiatu Głogowskiego.

7. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Głogowskiego.

7.1. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Głogowskiego wraz z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Głogowskiego za 2014 r.

7.2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku
o udzielenie absolutorium.

7.3. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Głogowskiego.

8. Sprawozdanie z realizacji strategii rozwoju Powiatu Głogowskiego na lata 2010-2015 za 2014 rok.

9. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Głogowskim za okres 2014 roku.

10. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2014 rok.

11. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie
w Głogowie

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia 3 – letniego Powiatowego Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Głogowskiego na lata 2015-2017.

13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Powiatu Głogowskiego w II półroczu 2015r.

14. Sprawozdanie z realizacji powiatowego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014.

15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Głogowskiego.

16. Projekt uchwały Rady Powiatu Głogowskiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Głogowskiego uchwalonego uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego
Nr IV/19/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.

17. Projekt uchwały Rady Powiatu Głogowskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na 2015 r. uchwalonego uchwałą nr IV/20/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.

18. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami Rady.

19. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

20. Sprawy różne i oświadczenia radnych.

21. Zamknięcie sesji.

                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                              Rady Powiatu Głogowskiego

                                                                                                     Ryszard Rokaszewicz

 


Zarząd Powiatu Głogowskiego informuje

o wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie 2 wykazów nieruchomości stanowiących własność Powiatu Głogowskiego, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 Wykaz z dnia 22.04.2015r. oraz z dnia 06.05.2015r. podlegają wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń (II piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie,
ul. Sikorskiego 21, II piętro.

 Wszelkich informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie tel. 76/ 72 82 811, 76/ 72 82 844.

Życzenia

Zapraszamy

Powiatowa Społeczna Rada Ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Głogowskim serdecznie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe, instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych na terenie powiatu głogowskiego na posiedzenie wyjazdowe, które odbędzie się w dniu 12 maja br. O godz. 1530 w Domu Uzdrowienia Chorych w Głogowie przy ul. Bł. Luigiego Novarese 2 – sala konferencyjna.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów