Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy


KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Aktualności

Starosta Głogowski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0004 Grochowice, gmina Kotla, powiat głogowski oznaczonej geodezyjnie nr  334/2, AM 1, o powierzchni 0,07 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta LE1G/00060037/7.

Dla podmiotowego terenu nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kotla uchwalonego uchwałą Rady Gminy Kotla nr VIII/44/07 z dnia 12 czerwca 2007 r. działka nr 334/2 położona jest w strefie oznaczonej symbolem ZL - tereny leśne i zadrzewione. W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona została symbolem B, natomiast w księdze wieczystej opisana jako grunt rolny zabudowany. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.

Działka położona w strefie peryferyjnej wsi Grochowice przy drodze częściowo utwardzonej. Kształt działki trójkątny, graniczy z obszarem leśnym i zabudową mieszkaniową, brak sieci uzbrojenia. Teren porośnięty pojedynczymi drzewami.

Cena wywoławcza: 20 000,00 zł

Podana cena wywoławcza nieruchomości nie obejmuje 23% podatku VAT, który będzie doliczony do ceny wylicytowanej w przetargu.

Wysokość wadium: 2 000,00 zł 

Minimalne postąpienie wynosi: 200,00 zł

Czytaj więcej: Starosta Głogowski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Nieodpłatna pomoc prawna

Uchwała Nr 126/2015
Zarządu Powiatu Głogowskiego
Z dn . 2.11.2015r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rzqdowej polegajqcego na powierzeniu prowadzenia 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Głogowskiego w 2016r.

Pobierz uchwałę wraz z załącznikami [PDF - 3.89 MB]

Przetarg nieograniczony na najem nieruchomości o powierzchni 3912 m2

Zarząd Powiatu Głogowskiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości o powierzchni 3912 m2

 położonej w Głogowie przy ul. T. Kościuszki i Z. Herberta, oznaczonej geodezyjnie działką nr 469/6 obręb 5 „Kościuszki” miasta Głogowa, będącej własnością Powiatu Głogowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi księgę wieczysta nr LE1G/00033102/6 (okres obowiązywania umowy – do lat 2).

 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie 

nr XXVII/224/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2005 r., Nr 56, poz. 1199) nieruchomość przeznaczona do oddania w najem, znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 13a KSP, dla którego ustala się następujące przeznaczenie: parking dla potrzeb szpitala i przychodni. Dopuszcza się przeznaczenie części terenu pod lokalizację postoju taksówek. Wjazdy od strony działki przychodni specjalistycznej i z ulicy 3D 1/2.

Czytaj więcej: Przetarg nieograniczony na najem nieruchomości o powierzchni 3912 m2

POMÓŻMY MAŁEMU GŁOGOWIANINOWI

Plakat z podziękowaniami od Jasia Walosa

Dziękuję

Mały Głogowianin

NR KONTA: 15106000760000331000182615 w tytule przelewu 21660 - Walos Jan

Informacja o wynikach naboru

W Starostwie Powiatowym w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów, przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:

INSPEKTOR w Biurze Rady i Zarządu

Do zatrudnienia wybrana została kandydatka Pani Anna Knapik zamieszkała  w Głogowie.

Czytaj więcej: Informacja o wynikach naboru

INSPEKTOR w Biurze Rady i Zarządu - informacja o przeprowadzonym naborze

W Starostwie Powiatowym w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów, przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:

INSPEKTOR w Biurze Rady i Zarządu

Nabór przeprowadziła Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 44 /2015 Starosty Głogowskiego z dnia 3 września 2015 r.   w składzie:

1) Wojciech Borecki– Przewodniczący Komisji,

2) Sylwia Słomińska – Członek Komisji, - nieobecna

3) Mariola Wojciechowska - Członek Komisji,

4) Dorota Suszyńska – Członek Komisji pełniący funkcje Sekretarza Komisji.

Liczba nadesłanych ofert : 10 w tym 8 spełniających wymagania formalne.

Czytaj więcej: INSPEKTOR w Biurze Rady i Zarządu - informacja o przeprowadzonym naborze

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów