Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy


KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Aktualności

HELIOSIS zagra pod kolegiatą!

Na zakończenie sobotniego święta „W cieniu Kolegiaty” czeka nas niespodzianka. Na scenie pojawią się goście – orkiestra Heliosis z Krasnojarska na Syberii.

Orkiestra liczy ponad 40 osób w wieku od 9 do 22 lat. Większość muzyków ma polskie pochodzenie. To młodzi, pełni entuzjazmu ludzie, od kilku lat współpracujący min. z Domem Polonii w Krasnojarsku Aktywnie uczestniczą w życiu Polaków na Syberii, dając koncerty podczas różnych uroczystości (m.in. koncert na otwarciu festiwalu polskich filmów w Krasnojarsku, koncert na otwarciu wystaw organizowanych przez Dom Polski). Odwiedzili już ze swoją muzyką 11 krajów europejskich. Heliosis ma w repertuarze klasyczną muzykę rosyjską, polską, niemiecką, żydowską ale również standardy muzyki rozrywkowej i współczesne przeboje. Podczas koncertu będzie można usłyszeć takie instrumenty, jak skrzypce, flet, bałałajka, domra, akordeon, bajan, fortepian, saksofon i inne.


Na koncert orkiestry Heliosis zapraszamy około godz. 19.00!


Już dziś możemy poznać repertuar orkiestry odwiedzając strony w Internecie:

"W cieniu Kolegiaty" - zapraszamy już w sobotę!

Zmiana godzin pracy Starostwa w dniach 11-14 sierpnia

W związku z wysokimi temperaturami powietrza jakie odnotowujemy już od wielu dni oraz w oparciu o prognozy pogody na najbliższy tydzień - Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak, na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym, podjął decyzję o zmianie godzin pracy Starostwa Powiatowego od 11 do 14 sierpnia br. (Zarządzenie Starosty Głogowskiego Nr 40/2015).

Od jutra (11.08.2015) pracownicy urzędu prowadzić będą  prace od godz. 6.00 do godz.14.00. Zmiana godzin pracy dotyczy wszystkich wydziałów z wyjątkiem Wydziału Komunikacji posiadającego klimatyzowane pomieszczenia (Wydział Komunikacji przyjmować będzie mieszkańców w normalnych godzinach pracy 7.30 - 15.30).

Za ewentualne utrudnienia związane z wprowadzanymi zmianami przepraszamy

Informacja o możliwości udziału w konkursie na hejnał kolegiacki – bez konieczności udziału w spotkaniu finałowym 15 sierpnia

Szanowni Państwo

Mając na uwadze czas urlopów i wakacyjnych wyjazdów oraz zainteresowanie jakie nasz konkurs na hejnał kolegiacki wywołał w miejscowościach znacznie oddalonych od Ziemi Głogowskiej postanowiłem, że w jurorzy konkursu nie będą brali pod uwagę zapisu regulaminu z punktu 6 mówiącego o niedopuszczeniu utworu do udziału w konkursie w przypadku nieobecności autora w czasie   imprezy „W cieniu kolegiaty” 15 sierpnia.

Starosta Głogowski

Jarosław Dudkowiak

Regulamin konkursu:

http://www.powiat.glogow.pl/index.php/37-aktualnosci/264-regulamin-konkursu-na-hejnal-glogowskiej-kolegiaty

Poszukiwani kandydaci na opiekunów prawnych

Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Żukowicach z/s w Nielubi poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych bądź kuratorów dla osób ubezwłasnowolnionych, kuratorów do reprezentowania dzieci

Wymagania stawiane kandydatom:
 - Obywatelstwo polskie
 - Stałe zamieszkanie na terenie Powiatu Głogowskiego
 - Pełna zdolność do czynności prawnych
 - Pełnia praw publicznych
 - Dobry stan zdrowia
 - Osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej
 - Empatia, chęć pomocy innym,
- Uczciwość, sumienność

Do najistotniejszych zadań opiekuna prawnego/kuratora należy:
 -Sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym
  -Reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami
 -Sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez sąd (zwykle jeden, dwa razy w roku).

Wymagane dokumenty:
  -Podanie/list motywacyjny.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi,
Nielubia 51a, 67-231 Żukowice w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OPIEKUN”.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do kolejnego etapu rekrutacji, w którym konieczne będzie złożenie:
 - CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- Oświadczenia o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego
 - Zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie ustanawiania oraz sprawowania opieki prawnej/ kurateli
 - Oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy powierzonych danych osobowych
 - Oświadczenie o niekaralności
 Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 831-42-84 lub 76 833-47-52

O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora decyduje sąd, który może przyznać wynagrodzenie za sprawowaną opiekę/kuratelę.

Wkrótce konkurs na hejnał kolegiacki!

Szanowni Państwo

Ogłaszamy konkurs na krótki utwór - sygnał muzyczny, który wykonywany na trąbce stanie się w przyszłości swoistym hejnałem głogowskiej kolegiaty – symbolu Ziemi Głogowskiej.

W najbliższych tygodniach na stronie Powiatu Głogowskiego (www.powiat.glogow.pl) i na powiatowym FB pojawi się oficjalny regulamin konkursu i informacja o nagrodach jakie można zdobyć za swoją artystyczną pracę.

Finał naszego konkursu (odegranie wszystkich zgłoszonych utworów i wybór tego „jedynego”) odbędzie się w czasie uroczystości „W cieniu kolegiaty”, który nasz samorząd organizuje 15 sierpnia. W czasie imprezy to Państwo sami – swoimi głosami – zdecydujecie o tym, który utwór stanie się na następne lata hejnałem kolegiackim!  

Już dziś zachęcamy do udziału w konkursie wszystkich zainteresowanych.

Wkrótce więcej informacji!

INFORMACJA STAROSTY GŁOGOWSKIEGO

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z2013r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

że na wniosek Pana Adriana Zająca działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług „KOMAK” Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej ul. Rubinowa 3, Ruszowice, 67-200 Głogów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do przetwarzania odpadów żużli zlokalizowanej na terenie Zakładu przy ul. Rubinowej 3 w miejscowości Ruszowice.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 21, pokój nr 305, w godzinach pracy urzędu 730 – 1530.

Czytaj więcej: INFORMACJA STAROSTY GŁOGOWSKIEGO

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów