Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna - od 1 stycznia 2016 r.

Informujemy, że od początku nowego roku Powiat Głogowski rozpocznie realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej polegającego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Ziemi Głogowskiej w 2016 r.

 Ogółem na terenie Powiatu Głogowskiego prowadzone będą cztery punkty, z czego dwa będą prowadzone przez Powiat Głogowski we współpracy z Okręgową Izbą Adwokacką oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych tj. w:

- Starostwie Powiatowym w Głogowie

- Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kotli

 oraz dwa powierzone będą przez Powiat do prowadzenia przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielniania "Dom w Głogowie":

- w Urzędzie Gminy Pęcław

- w Bibliotece Publicznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi

 

Czytaj więcej: Nieodpłatna pomoc prawna - od 1 stycznia 2016 r.

Zarząd Powiatu Głogowskiego informuje

O wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Głogowskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 174 obręb 7 „Stare Miasto”, przeznaczonej w części do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie przetargu nieograniczonego. Wykaz podlega również publikacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 04.12.2015 r. do 25.12.2015r. Szczegółowych informacji udziela w starostwie Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pok. 223 II piętro telefon 76 72 82 844)

INFORMACJA STAROSTY GŁOGOWSKIEGO

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddziału w Legnicy ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica z dnia 08.10.2015 roku (data wpływu 12.10.2015 roku) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji ścierniwa „POLGRIT” (instalacja do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne) zlokalizowanej na terenie Zakładu Materiałów Ściernych, ul. Żukowicka 1, 67-231 Żukowice.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 21, pokój nr 305, w godzinach pracy urzędu 730 – 1530.

Czytaj więcej: INFORMACJA STAROSTY GŁOGOWSKIEGO

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zawiadomienia o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego niżej wymienionych uchwał oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią


1.     Uchwała nr XV/350/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego (Dz.Urz. Woj. Doln. z dn. 6 listopada 2015 r. poz. 4537).

2.    Uchwała nr XV/351/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiego z uwagi na przekroczenie poziomu docelowego arsenu w powietrzu (Dz.Urz. Woj. Doln. z dn. 6 listopada 2015 r. poz. 4538).
3.    Uchwała nr XV/352/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Legnica z uwagi na przekroczenie poziomu docelowego arsenu i ozonu w powietrzu (Dz.Urz. Woj. Doln. z dn. 6 listopada 2015 r. poz. 4539).
4.    Uchwała nr XV/353/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia Planu działań krótkoterminowych z uwagi na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomów substancji w powietrzu (Dz.Urz. Woj. Doln. z dn. 6 listopada 2015 r. poz. 4540).

Ww. dokumenty dostępne są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – siedziba przy ul. Ostrowskiego 7, pok. 302 (I piętro), a od dnia 30 listopada 2015 r. – przy ul. Walońskiej 1-3, pok. 062 (parter, prawe skrzydło) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce Program ochrony środowiska (na dole strony)/Programy ochrony powietrza/Program ochrony powietrza dla oceny WIOŚ za 2013 r.

Sprostowanie

Zarząd Powiatu Głogowskiego informuje o oczywistej omylce pisarskiej zaistniałej w zapisach Załącznika do Uchwały Nr 126/2015 Zarządu Powiatu Głogowskiego z dn. 2.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej polegającego na powierzeniu prowadzenia 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Głogowskiego w 2016 r. w pkt. VIII Kryteria i tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru oferty. W tabeli określającej kryteria merytoryczne w kolumnie "sposób oceny" omyłkowo zapisano błędnie 4 przedział wyrażający liczbę lat doświadczenia w realizacji zadań o podobnym charakterze.

Czytaj więcej: Sprostowanie

Ogłoszenie o przetargu na najem części nieruchomości

ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO

ogłasza

I ustny przetarg nieograniczony na najem części nieruchomości

położonej w Głogowie przy ul. Piaskowej 1, oznaczonej geodezyjnie działką nr 174 obręb 7 „Stare Miasto”, będącej własnością Powiatu Głogowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi księgę wieczysta nr LE1G/00032057/8 (okres obowiązywania umowy – do lat 3) w celu prowadzenia działalności gastronomicznej lub innej działalności w zakresie uzgodnionym z właścicielem.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o przetargu na najem części nieruchomości

Starosta Głogowski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0004 Grochowice, gmina Kotla, powiat głogowski oznaczonej geodezyjnie nr  334/2, AM 1, o powierzchni 0,07 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta LE1G/00060037/7.

Dla podmiotowego terenu nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kotla uchwalonego uchwałą Rady Gminy Kotla nr VIII/44/07 z dnia 12 czerwca 2007 r. działka nr 334/2 położona jest w strefie oznaczonej symbolem ZL - tereny leśne i zadrzewione. W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona została symbolem B, natomiast w księdze wieczystej opisana jako grunt rolny zabudowany. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.

Działka położona w strefie peryferyjnej wsi Grochowice przy drodze częściowo utwardzonej. Kształt działki trójkątny, graniczy z obszarem leśnym i zabudową mieszkaniową, brak sieci uzbrojenia. Teren porośnięty pojedynczymi drzewami.

Cena wywoławcza: 20 000,00 zł

Podana cena wywoławcza nieruchomości nie obejmuje 23% podatku VAT, który będzie doliczony do ceny wylicytowanej w przetargu.

Wysokość wadium: 2 000,00 zł 

Minimalne postąpienie wynosi: 200,00 zł

Czytaj więcej: Starosta Głogowski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Nieodpłatna pomoc prawna

Uchwała Nr 126/2015
Zarządu Powiatu Głogowskiego
Z dn . 2.11.2015r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rzqdowej polegajqcego na powierzeniu prowadzenia 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Głogowskiego w 2016r.

Pobierz uchwałę wraz z załącznikami [PDF - 3.89 MB]

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów