Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Aktualności

XIII sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Uprzejmie zapraszam na XIII sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 30 marca 2016 r. (środa) o godz. 16:00  w sali 225 Starostwa Powiatowego w Głogowie.

 

Czytaj więcej: XIII sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Wszystkiego najlepszego!

INFORMACJA STAROSTY GŁOGOWSKIEGO

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

że decyzją Starosty Głogowskiego z dnia 25 lutego 2016 r. Nr OŚ.6222.3.2015 udzielone zostało Instytutowi Metali Nieżelaznych Oddziałowi w Legnicy ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji ścierniwa „POLGRIT” (instalacja do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne) zlokalizowanej na terenie Zakładu Materiałów Ściernych, ul. Żukowicka 1, 67-231 Żukowice.

 Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 21, pokój nr 305, w godzinach pracy urzędu 730 – 1530.

 Niniejsza informacja zostaje umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Informacje o środowisku, na stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie

STAROSTA GŁOGOWSKI OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTOR W WYDZIALE ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ

 w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2016r.

Na terenie Powiatu Głogowskiego kwalifikacja wojskowa prowadzona jest w okresie od 1 do 23 marca br.

 Wszystkie czynności związane z Kwalifikacją odbywają się w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Kościuszki 15A w Głogowie

 Zasadniczym celem Kwalifikacji Wojskowej jest określenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Zadanie to należy do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Głogowie powołanej przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Czytaj więcej: KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2016r.

Informacja o zakończonych konsultacjach projektu Programu Rozwoju Powiatu Głogowskiego na lata 2016-2020.

Powiat Głogowski informuje, iż opracowany projekt Programu Rozwoju Powiatu Głogowskiego na lata 2016-2020, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) został przesłany do Dolnośląskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu celem stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej: Informacja o zakończonych konsultacjach projektu Programu Rozwoju Powiatu Głogowskiego na lata...

Informacja

Zarząd Powiatu Głogowskiego informuje o wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Głogowskiego, położonej przy ul. Piaskowej 1 w Głogowie, w granicach działki oznaczonej nr ewid. 174 o pow. 0,6982 ha, obr. 7 „Stare Miasto”, w której udział 3183/10000 przeznaczono do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Głogów na siedzibę urzędu. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 26.02.2016r. do 18.03.2016r.

 

XII sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Uprzejmie zapraszam na XII sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 29 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali nr 225 Starostwa Powiatowego
w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 21.

 

Czytaj więcej: XII sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów