Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy


KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Aktualności

Życzenia

Zapraszamy

Powiatowa Społeczna Rada Ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Głogowskim serdecznie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe, instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych na terenie powiatu głogowskiego na posiedzenie wyjazdowe, które odbędzie się w dniu 12 maja br. O godz. 1530 w Domu Uzdrowienia Chorych w Głogowie przy ul. Bł. Luigiego Novarese 2 – sala konferencyjna.

Życzenia świąteczne

Środki PFRON

Informujmy, że na Sesji Rady Powiatu Głogowskiego w dniu 30 marca br. Rada Powiatu Głogowskiego Uchwałą Nr V/33/2015 określiła zadania Powiatu Głogowskiego, które mogą być finansowane ze środków PFRON w 2015r., a Zarząd Powiatu Głogowskiego na posiedzeniu w dniu 31.03.2015r. Uchwałą Nr 35/2015 dokonał podziału tych środków pomiędzy zadania wskazane przez Radę Zarządu Powiatu Głogowskiego.

Czytaj więcej: Środki PFRON

V sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Uprzejmie zapraszam na V sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 30 marca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w Sali nr 225 Starostwa Powiatowego w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 21.

Czytaj więcej: V sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Zapraszamy już w ten czwartek

INFORMACJA STAROSTY GŁOGOWSKIEGO

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z2013r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

 że na wniosek KGHM Metraco S.A.ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 Legnica zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odzysku odpadów zlokalizowanej na terenie Oddziału Produkcji Kruszyw, Wydział Produkcji Kruszyw w Głogowie, ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów (część działki nr geod. 839/5, obręb Huta, miasto Głogów).

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 21, pokój nr 305, w godzinach pracy urzędu 730 – 1530.

Czytaj więcej: INFORMACJA STAROSTY GŁOGOWSKIEGO

Zarządzenie w sprawie dni wolnych od pracy

Logo Starostwa Powiatu Głogowskiego

Na podstawie art. 35 Ustawy o samorządzie powiatowym oraz na podstawie art. 128 § 3 punkt 2 i art. 130 §2 Kodeksu Pracy Starosta Głogowski po przeprowadzeniu konsultacji z pracownikami Starostwa Powiatowego zarządza:

- dzień 13 marca 2015r. będzie dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2015 roku.

W najbliższy piątek 13 marca Starostwo Powiatowe będzie zatem nieczynne. Nie można będzie również w związku z tym dokonać opłat administracyjnych w kasie starostwa.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie instytucje mające swoje siedziby w budynku starostwa (NFZ, USC, INB, stowarzyszenia) będą tego dnia pracować normalnie (zgodnie ze swoimi godzinami otwarcia).

Tym samym rozporządzeniem ustalono również (na podstawie tych samych przepisów), że kolejnym dniem wolnym od pracy będzie dzień 24 grudnia 2015r. w zamian za święto przypadające 26 grudnia 2015r.

Za niedogodności jakie wynikają z faktu zamknięcia urzędu w najbliższy piątek bardzo przepraszamy.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów