Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Aktualności

Zapraszamy do udziału w projekcie

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA realizuje projekt, którego celem jest zapobieganie krzywdzeniu małych dzieci.

Projekt jest realizowany na terenach wiejskich powiatu głogowskiego w gminach: Pęcław, Kotla, Gmina Wiejska Głogów.     

Uczestnikami projektu są osoby pracujące z dziećmi w wieku do lat 6 czyli pracownicy szkół, przedszkoli, punktów przedszkolnych, żłobków, a także rodzice i opiekunowie tych dzieci.

Realizacja projektu zakłada następujące działania:

 • pomoc psychologiczną zorganizowaną na terenach wiejskich
 • szkolenia, warsztaty  dla nauczycieli przedszkoli, szkół, żłobków, punktów przedszkolnych, klubików dla dzieci działających na terenie  powiatów głogowskiego
 • Edukacyjne spotkania z rodzicami

 Punkty udzielania pomocy psychologicznej zlokalizowane są:

 • w Kotli: w Gimnazjum Gminnym, ul. Szkolna 2 (przewidziana jest także organizacja spotkań w w Chociemyśli
 • w Serbach: w Zespole Szkół szkole, Ogrodowa 18. Spotkania z psychologiem przewidziane są także w Wilkowie i w Przedmościu
 • w Białołęce: w Zespole Szkół

 Szczegółowych informacji o terminach i godzinach konsultacji udzielają pedagodzy szkolni.

Projekt jest współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje

Zarząd Powiatu Głogowskiego informuje

o wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Głogowskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 128 obręb 4 „Chrobry” miasta Głogowa, w której przeznacza się pomieszczenie o powierzchni 22 m2 do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 31.12.2015 r. do 21.01.2016 r.

 

Nieodpłatna pomoc prawna - od 1 stycznia 2016 r.

Informujemy, że od początku nowego roku Powiat Głogowski rozpocznie realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej polegającego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Ziemi Głogowskiej w 2016 r.

 Ogółem na terenie Powiatu Głogowskiego prowadzone będą cztery punkty, z czego dwa będą prowadzone przez Powiat Głogowski we współpracy z Okręgową Izbą Adwokacką oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych tj. w:

- Starostwie Powiatowym w Głogowie

- Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kotli

 oraz dwa powierzone będą przez Powiat do prowadzenia przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielniania "Dom w Głogowie":

- w Urzędzie Gminy Pęcław

- w Bibliotece Publicznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi

 

Czytaj więcej: Nieodpłatna pomoc prawna - od 1 stycznia 2016 r.

Zarząd Powiatu Głogowskiego informuje

O wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Głogowskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 174 obręb 7 „Stare Miasto”, przeznaczonej w części do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie przetargu nieograniczonego. Wykaz podlega również publikacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 04.12.2015 r. do 25.12.2015r. Szczegółowych informacji udziela w starostwie Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pok. 223 II piętro telefon 76 72 82 844)

INFORMACJA STAROSTY GŁOGOWSKIEGO

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddziału w Legnicy ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica z dnia 08.10.2015 roku (data wpływu 12.10.2015 roku) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji ścierniwa „POLGRIT” (instalacja do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne) zlokalizowanej na terenie Zakładu Materiałów Ściernych, ul. Żukowicka 1, 67-231 Żukowice.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 21, pokój nr 305, w godzinach pracy urzędu 730 – 1530.

Czytaj więcej: INFORMACJA STAROSTY GŁOGOWSKIEGO

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zawiadomienia o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego niżej wymienionych uchwał oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią


1.     Uchwała nr XV/350/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego (Dz.Urz. Woj. Doln. z dn. 6 listopada 2015 r. poz. 4537).

2.    Uchwała nr XV/351/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiego z uwagi na przekroczenie poziomu docelowego arsenu w powietrzu (Dz.Urz. Woj. Doln. z dn. 6 listopada 2015 r. poz. 4538).
3.    Uchwała nr XV/352/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Legnica z uwagi na przekroczenie poziomu docelowego arsenu i ozonu w powietrzu (Dz.Urz. Woj. Doln. z dn. 6 listopada 2015 r. poz. 4539).
4.    Uchwała nr XV/353/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia Planu działań krótkoterminowych z uwagi na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomów substancji w powietrzu (Dz.Urz. Woj. Doln. z dn. 6 listopada 2015 r. poz. 4540).

Ww. dokumenty dostępne są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – siedziba przy ul. Ostrowskiego 7, pok. 302 (I piętro), a od dnia 30 listopada 2015 r. – przy ul. Walońskiej 1-3, pok. 062 (parter, prawe skrzydło) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce Program ochrony środowiska (na dole strony)/Programy ochrony powietrza/Program ochrony powietrza dla oceny WIOŚ za 2013 r.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów