Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Powiat Głogowski w roku 2022 realizuje przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Podstawą uruchomienia programu jest Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” z późn. zm. Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”  jest częścią Polskiego Ładu.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie. Wnioski o dofinansowanie składane są przez dyrektora szkoły do organu prowadzącego i rozpatrywane przez Ministra wg kolejności  w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych.

W ramach podpisanego Porozumienia Minister przekazał powiatowi głogowskiemu środki finansowe na realizację ww. zadania w formie dotacji celowej w wysokości 29 926,00 zł z przeznaczeniem na dofinasowanie 2 wycieczek szkolnych dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie.

Kwota dotacji stanowi nie więcej niż 80% całkowitych kosztów zadania, które wynoszą łącznie 46 378,00 zł.

 Więcej informacji o przedsięwzięciu można uzyskać na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske

Logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki
Logotyp Polski ład
Logotyp Poznaj Polskę

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów