Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

KOMUNIKAT W SPRAWIE SPALANIA ODPADÓW W PRZYDOMOWYCH PIECACH

Szanowni Państwo, w związku z trwającym okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom Powiatu Głogowskiego o obowiązującym ustawowym zakazie spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w przydomowych piecach.

W PRZYDOMOWYCH PIECHACH BEZWZGLĘDNIE NIE WOLNO SPALAĆ:

 • plastikowych butelek i pojemników,
 • zużytych opon,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem,
 • opakowań po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • plastikowych toreb z polietylenu.

Zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779) termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, a kto termicznie przekształca odpady poza ww. spalarnią lub współspalarnią podlega karze aresztu albo grzywny.

Za spalanie odpadów z naruszeniem w/w przepisów grozi mandat do 500 zł lub gdy sprawa trafi do sądu, grzywna w wysokości do 5 000 zł.

W paleniskach domowych powinniśmy spalać wyłącznie te paliwa, dla których zostały one zaprojektowane. W przypadku kotłowni przydomowych nie są instalowane żadne instalacje oczyszczające gazy emitowane z procesów spalania. W związku z tym do powietrza trafiają związki bardzo toksyczne, które negatywnie wpływają na środowisko, a przede wszystkim na zdrowie ludzi.

Ponadto, w dniu 30 listopada 2017 r. sejmik województwa dolnośląskiego podjął uchwałę „antysmogową". Uchwała ta wprowadza od dnia 1 lipca 2018 roku zakaz stosowania:

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
 • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm;
 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
 • biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Dla wprowadzanych ograniczeń uchwała wprowadza okresy przejściowe:

 • od dnia 1 lipca 2018 r. wszystkie nowe instalacje muszą spełniać wymogi klasy 5 (oddane do eksploatacji po 30 czerwca 2018 r.);
 • od dnia 1 lipca 2024 r. nie dopuszcza się stosowania instalacji pozaklasowych;
 • od dnia 1 lipca 2028 r. nie dopuszcza się stosowania instalacji nie spełniających wymagań minimum 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012.

Należy ponadto pamiętać, że rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, zakazuje wprowadzania do sprzedaży i użytkowania kotłów z rusztem awaryjnym.

Szczegóły dotyczące uchwały antysmogowej znajdziecie Państwo na stronie: https://irt.wroc.pl/strona-134-polityka antysmogowa.html.

 

Proszę pamiętać, że spalając odpady w przydomowych piecach trujemy siebie oraz nasze najbliższe otoczenie, czyli sąsiadów, powietrze, wodę i glebę!

 

GDZIE ZGŁOSIĆ:

Każde podejrzenie spalania odpadów można zgłosić:

 • GMINA MIEJSKA GŁOGÓW - Komenda Powiatowa Policji w Głogowie

tel. (76) 727 72 00 lub (76) 727 72 01 (dyżurny jednostki – całodobowy);

 • GMINA GŁOGÓW - Urząd Gminy Głogów tel. (76) 836 55 58;
 • GMINA JERZMANOWA - Dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Głogowie tel. 514 825 238;
 • GMINA ŻUKOWICE - Pracownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Głogowie tel. 514 825 165 lub Urząd Gminy Żukowice tel. (76) 831 42 41 wew. 40;
 • GMINA PĘCŁAW - Urząd Gminy Pęcław tel. (76) 831 71 26;
 • GMINA KOTLA – Urząd Gminy Kotla tel. (76) 8 318 361 w. 37.

 

Każdy ma prawo do czystego powietrza! Swoją postawą dajemy przykład innym mieszkańcom Powiatu Głogowskiego i chronimy powietrze, którym wszyscy oddychamy!

                                                                                                         Starosta Głogowski

                                                                                                         Jarosław Dudkowiak

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów