Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Komunikat

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ / NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Od dnia 1 czerwca 2020 r. wznowione zostały porady osobiste w punktach na terenie Powiatu Głogowskiego, które są prowadzone z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych
z uwagi na obecną sytuację epidemiczną związaną z koronawirusem wywołującym chorobę  COVID-19.

ZASADY DOT KORZYSTANIA Z PORAD OSOBISTYCH W PUNKTACH NPP/NPO:

 1. Porady są świadczone osobiście przez Wykonawców w 4 punktach zlokalizowanych na terenie Powiatu Głogowskiego (dwa punkty w Starostwie Powiatowym w Głogowie, punkt w Miejskim Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie ul. Folwarczna 7 i punkt w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kotli ul. Krzycka 2).
 2. Obowiązkowa jest rejestracja na wizytę na konkretną godzinę:

numer telefonu do rejestracji: 76 7282-854 lub na adres poczty elektronicznej: npp.npo@powiat.glogow.pl

Dokonując zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej należy podać: imię i nazwisko osoby uprawnionej oraz informację nt. punktu do którego należy zarejestrować osobę uprawnioną na poradę, można wskazać też dogodny termin porady tj. dzień tygodnia oraz przedział czasowy.

 1. W dniu wizyty w punkcie obowiązkowe jest posiadanie przez osobę korzystającą z porad maseczki ochronnej oraz dostosowanie się do zasad panujących w danym budynku
  w którym zlokalizowany jest punkt tj. dezynfekcja rąk, poddanie się pomiarowi temperatury ciała.
 2. Należy przychodzić na umówioną godzinę, w celu uniknięcia gromadzenia się przed budynkiem, przed wyznaczoną godziną wizyty.
 3. W przypadku pilnej potrzeby uzyskania porady prawnej przez osobę będąca w grupie ryzyka zarażeniem się koronawirusem istnieje możliwość udzielenia porady telefonicznie. W tym celu należy się kontaktować na numer telefonu rejestracji wskazany w pkt. 2

Ważna informacja dla osób uprawnionych:

Aktualnie udzielane są porady prawne dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniających innych osób w ciągu ostatniego roku.

Link do komunikatu na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14914,komunikat-w-zwiazku-ze-zmiana-przepisow-ustawy-o.html

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14914,komunikat-w-zwiazku-ze-zmiana-przepisow-ustawy-o.html

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM DO OBSŁUGI NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950, a także właściwe starostwa powiatowe oraz wojewodowie – w zakresie ich zadań realizowanych na podstawie obowiązujących przepisów. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, a także zadań starostw powiatowych, wojewodów i Ministerstwa Sprawiedliwości  wynikających z innych powiązanych przepisów. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, c i e RODO tj. na podstawie zgody, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Ministerstwie Sprawiedliwości: Inspektor ochrony danych, Al. Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950 Warszawa, adres e-mail: iod@ms.gov.pl a z inspektorami ochrony danych we właściwych starostwach powiatowych i w urzędach wojewódzkich zgodnie z informacjami podanymi na stronach internetowych tych urzędów. Z inspektorami ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane oraz archiwizowane w formie elektronicznej przez okres 10 lat.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
- prawo wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych: w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
w dowolnym momencie,

- prawo do usunięcia danych,

- prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z administratorem systemu teleinformatycznego korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych na ekranie systemu.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie
na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
                W ramach systemu teleinformatycznego Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą podejmowane decyzje opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pana Pani danych, w tym profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów