Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zapraszam na VI sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali 225 Starostwa Powiatowego w Głogowie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr V/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. z sesji Rady Powiatu Głogowskiego.
 4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych
  i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu głogowskiego na okres od dnia 1 września 2019 r. prowadzonych przez powiat głogowski oraz inne organy.
 5. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.
 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
  dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 7. Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie za 2018 r.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie za 2018 rok oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy Powiatowego Centrum Pieczy Zastępczej w Głogowie za rok 2018.
 10. Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020 za 2018 rok.
 11. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 – 2021, za rok 2018.
 12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych ze środków PFRON w Powiecie Głogowskim w 2018 r.
 13. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Głogowskiego w 2019 roku.
 14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Głogowskiego uchwalonego uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego Nr IV/24/2019
  z dnia 23 stycznia 2019 r.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na 2019 r. uchwalonego uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego Nr IV/25/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.
 17. Sprawozdanie z wykonania uchwały Rady Powiatu Głogowskiego w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego upoważnionych.
 18. Informacja o aktualnej sytuacji Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.
 19. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Głogowskiego i przeprowadzenie głosowania nad tym wnioskiem;

19.1. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do wniosku o odwołanie Starosty Głogowskiego.

19.2.  Wybór Komisji Skrutacyjnej.

19.3.  Przeprowadzenie głosowania w sprawie wniosku o odwołanie Starosty Głogowskiego.

 1. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami Rady.
 2. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 3. Sprawy różne i oświadczenia radnych.
 4. Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

 

        Przewodniczący

Rady Powiatu Głogowskiego

               

         Marek Groffik

 

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów