Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2018r.

Na terenie Powiatu Głogowskiego kwalifikacja wojskowa prowadzona jest w okresie od 18 lutego do 11 marca br.

Wszystkie czynności związane z Kwalifikacją odbywają się w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Kościuszki 15A w Głogowie - parter

Zasadniczym celem Kwalifikacji Wojskowej jest określenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Zadanie to należy do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Głogowie powołanej przez Wojewodę Dolnośląskiego.

 

 

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa  wójtowi i prezydenci miast za pomocą wezwań.

Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniach.

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub niepoddanie się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 pkt 1 i 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP).

 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w ww. terminie podlega blisko
 550 osób (mężczyzn i kobiet), są to :

 

  • mężczyźni. którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat – w roku 2019 jest to rocznik 2000 i urodzeni w latach 1995 - 1999, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej (max 24 latkowie),

 

  • kobiety urodzone w latach 1995-2000 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków,

 

  • oraz osoby (kobiety i mężczyźni), które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów