Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

I przetarg ustny ograniczony

ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej
w obrębie 0009 Żarków, miasto Głogów

 

 

Przedmiotem zbycia jest część nieruchomości Powiatu Głogowskiego położona w Głogowie, obręb 0009 Żarków o urządzonej księdze wieczystej nr LE1G/00094006/8 obejmująca: udział 5709/10000 części w działce nr 462/18, AM-7, o powierzchni 0,1155 ha oraz działkę nr 462/19, AM-7, o powierzchni 0,1740 ha, oznaczona użytkiem Bi (inne tereny zabudowane).

 

Opis nieruchomości: nieruchomość położona w Głogowie przy ul. Folwarcznej 52B, w otoczeniu budynków Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie (dawna nazwa: Zespół Szkół Rolniczych w Głogowie i kolejno Technikum nr 6 w Głogowie), Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie a od strony południowej przylega do ulicy Bolesława Śmiałego, obejmująca udział 5709/10000 części w działce nr 462/18 zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem wybudowanym w 1987 r., przebudowanym na cele warsztatowe i dydaktyczne Zespołu Szkół Rolniczych w Głogowie, na bazie budynku inwentarskiego w zespole gospodarstwa rolnego, zmodernizowanym w 2001 r. oraz działkę nr 462/19 w całości zajętą pod plac manewrowy wyłożony kostką brukową o kształcie nieregularnym, oświetlony
i zagospodarowany.

Nieruchomość stanowi zorganizowaną całość. Teren oświetlony, uzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej: sieć energii elektrycznej, sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej, miejską sieć centralnego ogrzewania, sieć telekomunikacyjną.

 Z uwagi na sposób zagospodarowania nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej - ulicy Folwarcznej będzie zapewniony poprzez ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej, obciążającej działki nr 462/17 i 461/3, polegającej na prawie przechodu i przejazdu do działek nr 462/18 i 462/19.

 

Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych Żarków – Piastów Śląskich, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/387/98 Rady Miasta Głogowa z dnia 24 marca 1998 r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Legnickiego Nr 10, poz. 91 z 11 maja 1998 r.) nieruchomość położona jest w jednostce oznaczonej symbolem 6 UPo – przeznaczenie terenu na zespół szkół rolniczych; możliwość lokalizacji obiektów mieszkalnych i mieszkalnictwa zbiorowego związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu; możliwość adaptacji obiektów gospodarczych na usługi komercyjne nieuciążliwe i nie kolidujące z podstawowym przeznaczeniem terenu; nowoprojektowana, modernizowana, rozbudowywana lub remontowana zabudowa wymaga dostosowania pod względem kompozycji i estetyki do układu i form budynków o wartościach kulturowych, występujących na tym obszarze.

 

Ograniczenia:

W dziale III księgi wieczystej nr LE1G/00094006/8 wpisane jest:

 • Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością o treści: służebność gruntowa przejazdu i przechodu przez działkę nr 462/4 pasem ziemi o szerokości 4 mb i długości 50 mb od ulicy Folwarcznej, na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika wieczystego działki nr 462/1, objętej księgą wieczystą nr 36805. Działka nr 462/15 powstała wskutek podziałów działki nr 462/4;
 • Ograniczone prawo rzeczowe o treści: odpłatna nieograniczona w czasie służebność przesyłu, na rzecz Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Legnicy, na działce gruntu oznaczonej numerem 462/15, w pasie służebności o powierzchni 3,39 m2 o szerokości 0,42 m dla ciepłociągu DN 32; 0,42 m dla ciepłociągu DN 40; 0,45 m dla ciepłociągu DN 50, polegająca na a) prawie utrzymywania przez WPEC w Legnicy S.A. na opisanej wyżej nieruchomości w granicach działki nr 462/15 sieci cieplnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, b) prawie do korzystania  z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do swobodnego dojścia i dojazdu odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorcy przesyłowego (lub osoby przez niego uprawnione) do sieci cieplnej wraz z przyłączem i urządzeniami towarzyszącymi, celem ich remontów, napraw, konserwacji, modernizacji, usuwania awarii, instalowania urządzeń niezbędnych do prawidłowej eksploatacji, c) obowiązku właściciela od powstrzymywania się od dokonywania nasadzeń roślin wieloletnich oraz podejmowania w pasie służebności działalności mogącej zagrozić trwałości sieci ciepłowniczej infrastruktury technicznej

Dział IV KW nr LE1G/00094006/8 jest wolny od wpisów.

 

Zobowiązania:

Nabywca nieruchomości zobowiązuje się przejąć wynikające z § 9 pkt 3 umowy nr WPEC/UM/SD/2015/000326 o przyłączenie do sieci ciepłowniczej zawartej w dniu 27 maja 2015 r. pomiędzy Powiatem Głogowskim a  Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółką Akcyjną zobowiązania o treści, że w przypadku zbycia nieruchomości przez Odbiorcę przed upływem 10 lat od daty rozpoczęcia poboru ciepła, zobowiązuje się on do dokonania cesji zobowiązań, wynikających z ww. umowy, na rzecz nabywającego.    

 

Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:

Z uwagi na sposób zagospodarowania nieruchomości, użytkowania i zawartą umowę użyczenia i najmu przetarg ogranicza się do podmiotów prowadzących  działalność oświatową i realizujących łącznie zadania związane z: organizowaniem egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami; zadaniami z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności organizowaniem szkoleń z wyłączeniem szkoleń kandydatów na kierowców, prowadzeniem działalności w zakresie promocji i poprawy ruchu drogowego; szkoleniami dla kierowców; inną działalnością gospodarczą, której wyniki są przeznaczone na podstawową działalność statutową.

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 430 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy złotych (332 953,04 EUR)

Wartość nieruchomości w euro ustalono wg średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień
3 października 2018 roku ( 1 EUR = 4,2949).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018r. w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Głogowie przy ul. Sikorskiego 21 w sali nr 225 o godz. 900.

 

 

WARUNKI PRZETARGU

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. Wniesienie wymaganego wadium w pieniądzu w wysokości 143 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące złotych 00/100).

Wadium należy wpłacić na konto Powiatu Głogowskiego PEKAO SA 97 1240 6843 1111 0000 4985 2664 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Powiatu Głogowskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2018 r. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć: przetarg ustny ograniczony, działki  nr 462/18, 462/19, obręb 0009 Żarków, nazwa firmy.

 1. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu do dnia 7 grudnia 2018 r. do godz. 1400.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie, w sekretariacie pokój nr 103, w zamkniętej kopercie z dopiskiem – Przetarg ustny ograniczony, działki nr 462/18, 462/19, obręb 0009 Żarków.
 3. Zgłoszenie winno zawierać:
 • Nazwę podmiotu i dane adresowe.
 • Datę sporządzenia zgłoszenia.
 • Dokument, z którego wynikać będzie realizacja zadań związanych z organizowaniem egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami; zadaniami z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności organizowaniem szkoleń z wyłączeniem szkoleń kandydatów na kierowców, prowadzeniem działalności w zakresie promocji i poprawy ruchu drogowego; szkoleniami dla kierowców; inną działalnością gospodarczą, której wyniki są przeznaczone na podstawową działalność statutową.
 • Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym, faktycznym i technicznym nieruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
 • Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
 • Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem nr r-ku bankowego, na który ma być dokonany ewentualny zwrot wadium.

 

Lista podmiotów zakwalifikowanych przez komisję przetargową do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Głogowie nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. 

 

 1. Uczestnicy przetargu przed otwarciem przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej:
 • aktualnego odpisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru,
 • dowodu tożsamości,
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę prawną przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 1. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 14 300,00 zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta złotych 00/100).
 2. Wadium:
 • wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości,
 • pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 1. Zbycie nieruchomości następuje z uwzględnieniem ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dostawa nieruchomości będącej przedmiotem przetargu podlega zwolnieniu od podatku VAT.
 2. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia, płatną jednorazowo nie później niż do dnia podpisania umowy notarialnej.
 3. Do ceny nieruchomości doliczona zostanie kwota 12 800,00 zł netto stanowiąca jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej powiększona o obowiązujący 23% podatek VAT - art. 5 ust.1 pkt ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tj. kwota brutto 15 744,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote 00/100).

 

 1. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 2. Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Podstawę zawarcia aktu notarialnego stanowi podpisany protokół z przeprowadzonego przetargu.

13.Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2206 ze zm.). Cudzoziemiec przystępując do przetargu musi przedłożyć komisji przed otwarciem przetargu ww. zezwolenie lub promesę (przyrzeczenie wydania ww. zezwolenia).

 

Zasady przeprowadzenia niniejszego przetargu regulują przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzani przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. , poz,1490).

Zastrzega się prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenie w prasie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie ul. Sikorskiego 21.

 

Z dokumentacją dotyczącą nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można zapoznać się                w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie (pok. 212 II piętro, tel. 76/ 72 82 844) w godz. 7.30 – 15.00.

 

 

 

 

Głogów, dnia   ………2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów