Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR W WYDZIALE KOMUNIKACJI

STAROSTA  GŁOGOWSKI OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR W WYDZIALE KOMUNIKACJI

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %

 

 1. Wymagania kwalifikacyjne

 

 1. wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe: administracja, prawo lub pokrewne lub studia podyplomowe z zakresu administracji lub prawa.
 • łącznie co najmniej 3 letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 

 1. wymagania dodatkowe

 

 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
 • znajomość ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.)
 • znajomość ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1260 z późn. zm.)
 • znajomość ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2017r. poz. 978 z późn. zm. )
 • znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych ( Dz. U. z 2017r. poz. 2355 z późn. zm.)
 • znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1088 z późn. zm.)
 • znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2016r. poz. 231 z późn. zm.)
 • znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016r.689)
 • znajomość obsługi komputera,
 • kultura, życzliwość w kontaktach interpersonalnych,
 • odpowiedzialność, komunikatywność, obowiązkowość,
 • mile widziany kurs z zakresu archiwizacji.

 

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • rejestrowanie pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep i motorowerów zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzeń oraz zgodnie z wymogami CEPiK,
 • przyjmowanie i przechowywanie wniosków i niezbędnych dokumentów w sprawach rejestracji pojazdów w postaci teczek pojazdów,
 • wydawanie dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek legalizacyjnych i nalepek kontrolnych dla właścicieli pojazdów,
 • dopuszczanie czasowe (rejestracja czasowa) do ruchu pojazdów,
 • wysyłanie zawiadomień i żądanie potwierdzeń danych pojazdów z innych organów, w tym prowadzenie korespondencji z urzędami celnymi, skarbowymi, Policją, producentami pojazdów, komornikami itp.
 • sprawdzanie prawidłowości wnoszonych opłat za dokumenty oraz opłat skarbowych,
 • kontrolowanie posiadania ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych,
 • aktualizacja danych pojazdu i właściciela zgodnie z wnioskiem i obowiązującymi przepisami,
 • przyjmowanie zgłoszeń zbycia pojazdów i wyrejestrowywanie pojazdów,
 • czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu, przedłużanie terminu czasowego wycofania i przywracanie do ruchu pojazdów,
 • wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdów,
 • kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne,
 • przyjmowanie i zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych,
 • wydawanie, zatrzymywanie, cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 • przyjmowanie zawiadomień o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w prawach jazdy i międzynarodowych prawach jazdy,
 • wydawanie profilu kandydata na kierowcę (PKK),
 • przyjmowanie zawiadomień o kradzieży, zgubieniu lub zniszczeniu praw jazdy i wydawanie wtórników praw jazdy i międzynarodowych praw jazdy,
 • przyjmowanie praw jazdy zatrzymanych przez Policję,
 • wydawanie i przedłużanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
 • zatrzymywanie praw jazdy,
 • kompletowanie i przechowywanie akt ewidencyjnych kierowców i pojazdów,
 • archiwizowanie dokumentów,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach kierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, kurs reedukacyjny, badania lekarskie i psychologiczne,
 • terminowe przekazywanie zamówień na dokumenty do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych,
 • wykonywanie wyroków sądowych z zakresu kierowania pojazdami,
 • wymiana zagranicznych praw jazdy i międzynarodowych praw jazdy,

 

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny własnoręcznie podpisany,
 • Curriculum vitae własnoręcznie podpisany,
 • Oryginał kwestionariusza osobowego,
 • Oświadczenie z klauzulą: : „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., 1000 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.                                      o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1260.).”
 • Kserokopia dyplomu dokumentującego posiadane wykształcenie,
 • Kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku skorzystania z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego / lub poświadczenie znajomości jeżyka polskiego dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 • Oświadczenie o gotowości do niezwłocznego podjęcia pracy w przypadku wyboru złożonej oferty,
 • Oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,

 

 

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko INSPEKTOR  w Wydziale Komunikacji ”, w terminie do dnia 21 września  2018 r.  osobiście  w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Głogowie lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe   w Głogowie,       ul. Sikorskiego 21, 67-200 w Głogowie.

 1. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Dodatkowe informacje:

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Starostwa Powiatowego w Głogowie po terminie określonym w pkt. 4, nie będą rozpatrywane.

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Głogowie na kopercie, oznakowanej w sposób określony w pkt. 4,  wpisuje datę wpływu, w przypadku przesłania pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki do Starostwa.

 

 1. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu o naborze.

 

 1. Listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu i tym samym zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru umieszcza się na stronie internetowej BIP, stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.

 

 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana dla kandydata oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

 

 1. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP, na stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.

 

 

Informacje związane z naborem udzielane będą w dniach i godzinach pracy urzędu pod numerem telefonu  076 72 82 809.

 

 

 

                                                                             STAROSTA GŁOGOWSKI

                                                                                 Jarosław Dudkowiak

 

                                                                            

 

 

 

 

Zarządzenie Nr  33/2018

Starosty Głogowskiego

z dnia 07 września  2018 r.

 

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Inspektor w Wydziale Komunikacji  w  Starostwie Powiatowym  w Głogowie.

 

Na podstawie art. 11 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1260  z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

 

 

 • 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną prowadzącą procedurę naboru na stanowisko Inspektor w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Głogowie.

 

 • 2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

1) Jeremi Hołownia – Członek Zarządu - Członek Komisji pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji,

2) Mariola Wojciechowska – Sekretarz – Członek Komisji,

3) Bartłomiej Adamczak – Rzecznik - Członek Komisji,

4) Krzysztof Milczarz – Naczelnik Wydziału Komunikacji - Członek Komisji,

5) Dorota Suszyńska – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego - Członek Komisji pełniący funkcje Sekretarza Komisji.

 

 • 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

 

 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Głogowie.

 

                                                                                              STAROSTA GŁOGOWSKI

 

 

                                                                                                   Jarosław Dudkowiak

 

 

 

 

 

 

D.Su.

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów