Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zapraszam na XLI sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 24 lipca 2018 r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali 225 Starostwa Powiatowego w Głogowie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XL/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. z sesji Rady Powiatu Głogowskiego.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na obszarze powiatu głogowskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia
  31 sierpnia 2019 r.
 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez powiat głogowski.
 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów aptek działających na terenie Powiatu Głogowskiego na okres:
  od 1 sierpnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.
 8. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Głogowskiego.
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Głogowskiego.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Głogowskiego uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego Nr XXXVI/194/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na 2017 r. uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego Nr XXXVI/195/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
 12. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami Rady.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Sprawy różne i oświadczenia radnych.
 15. Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Powiatu Głogowskiego

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów