Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

XL sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Z A W I A D O M I E N I E

 

Uprzejmie zapraszam na XL sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXIX/2018 z dnia 28 maja 2018 r. z sesji Rady Powiatu Głogowskiego.
 4. Informacja nt. potencjału i szans rozwoju Powiatu Głogowskiego – prezentacja Gminy Jerzmanowa.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Powiatu Głogowskiego na lata 2016 – 2020 za rok 2017.
 6. Sprawozdanie z realizacji powiatowego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  w roku 2017.
 7. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Głogowskiego za 2017 rok;
  • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Głogowskiego za 2017 rok.
  • Dyskusja radnych o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniach.
  • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Głogowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
 8. Informacja o stanie mienia Powiatu Głogowskiego.
 9. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Głogowskiego.
  • Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Głogowskiego wraz z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Głogowskiego za 2017 rok.
  • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium.
  • Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Głogowskiego.
 10. Projekt uchwały w sprawie podziału powiatu głogowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla wyborów do Rady Powiatu Głogowskiego.
 11. Informacja o aktualnej sytuacji Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.
 12. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami Rady.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Sprawy różne i oświadczenia radnych.
 15. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Powiatu Głogowskiego

 

Ryszard Rokaszewicz

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów