Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

XXXVI sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Uprzejmie zapraszam na XXXVI sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali 225 Starosta Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr XXXIV/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. oraz
  Nr XXXV/2017 z dnia 11 listopada 2017 r. z sesji Rady Powiatu Głogowskiego.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Głogowskiego uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego
  Nr XXIV/135/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na 2017 r. uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego Nr XXIV/136/2016 z dnia
  20 grudnia 2016 r.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Głogowskiego.
 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Głogowskiego na 2018 r.
  • Opinia Komisji Budżetowo – Gospodarczej w sprawie opinii i wniosków Komisji Budżetowo - Gospodarczej.
 • Dyskusja nad projektem budżetu.
 • Głosowanie nad projektem.
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z powiatem polkowickim.
 2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą miejską Lubin.
 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z powiatem nowosolskim.
 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z powiatem wschowskim.
 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
  dla niepublicznych pomiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych
  i specjalnych, mających siedzibę na obszarze powiatu głogowskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogram dyżurów aptek działających na terenie Powiatu Głogowskiego na okres: od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.
 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głogowskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024 oraz przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głogowskiego za lata 2015 – 2016.
 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Głogowskiego na 2018 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Głogowskiego na 2018 r.
 11. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Głogowskiego na 2018 r.
 12. Informacja o stopniu zaawansowania realizowanych inwestycji w 2017 r.
 13. Informacja o aktualnej sytuacji Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.
 14. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami Rady.
 15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 16. Sprawy różne i oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie sesji.

 

 

         Przewodniczący

Rady Powiatu Głogowskiego

      Ryszard Rokaszewicz

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów