Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

XXVIII sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Uprzejmie zapraszam na XXVIII sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 29 marca 2017 r. (środa) o godz. 16:00 w sali 225 Starostwa Powiatowego w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 21.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXVII/2017 z dnia 7 marca 2017 r. z sesji Rady Powiatu Głogowskiego.
 4. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 8 w Głogowie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Głogowie w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie przy ul. Sportowej 1.
 5. Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu głogowskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2016 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy Powiatowego Centrum Pieczy Zastępczej w Głogowie za rok 2016.
 3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych ze środków PFRON w Powiecie Głogowskim w 2016 r.
 4. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań Powiatu Głogowskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2016 r.
 6. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za 2016 r.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Głogowskiego uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego Nr XXIV/135/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na 2017 r. uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego Nr XXIV/136/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
 9. Sprawozdanie z wykonania uchwały Rady Powiatu Głogowskiego w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych,
 • do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego upoważnionych.
 1. Informacja o aktualnej sytuacji Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami Rady.
 3. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 4. Sprawy różne i oświadczenia radnych.
 5. Zamknięcie sesji.

 

         Przewodniczący

Rady Powiatu Głogowskiego

 

   Ryszard Rokaszewicz  

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów