Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

III przetarg ustny nieograniczony

ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż prawa własności działki niezabudowanej nr 469/21 o pow. 0,1179 ha  stanowiącej własność Powiatu Głogowskiego położonej w Głogowie w obrębie 0005 „Kościuszki”, jednostka ewidencyjna: Miasto Głogów, objętej księgą wieczystą nr LE1G/00033102/6.

 

Działka niezabudowana o granicach nieregularnych, usytuowana jest pomiędzy ścianą zespołu garaży a ul. Zbigniewa Herberta w sąsiedztwie stacji transformatorowej.
W granicach działki 469/21 znajduje się wał ziemi porośnięty trawą oraz podziemna sieć ciepłownicza i sieć energii elektrycznej NN. W otoczeniu wycenianej nieruchomości znajdują się tereny zabudowy mieszkalnej i usługowej oraz obiekty Głogowskiego Szpitala Powiatowego. Teren w otoczeniu działki uzbrojony jest  w pełni w urządzenia infrastruktury technicznej: sieć energii elektrycznej, sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej, miejską sieć centralnego ogrzewania i sieć telekomunikacyjną. Działka posiada dostęp do drogi publicznej ul. Zbigniewa Herberta.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostę Głogowskiego,  działka nr 469/21 o pow. 0,1179 ha, położona  w obrębie 0005 Kościuszki oznaczona jest symbolem Bi-inne tereny zabudowane.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie  Nr XXVII/224/2005 z dnia 10 lutego 2005r. działka leży w granicach nieruchomości na terenie oznaczonym symbolem: 14 c KSP –Teren obsługi komunikacji samochodowej – zespół garaży z wjazdami od strony ulicy 15b D1/2 (ul. Zb.Herberta). Dopuszcza się dobudowę drugiego rzędu garaży, bądź parkingu. Przy wschodniej granicy terenu nasadzić gęsty pas zieleni izolacyjnej.

Sposób zagospodarowania nieruchomości – zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział III i IV księgi wieczystej nr LE1G/00033102/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Głogowie jest wolny od wpisów.

Działka została wykazana do sprzedaży uchwałą Nr 71/2016 Zarządu Powiatu Głogowskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Głogowie w dniach 02 - 23.09.2016r, opublikowano w BIP, podając informację
o wywieszeniu wykazu w Tygodniku Głogowskim z dnia 2 września 2016r. oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Informujemy, że wyznaczone na dzień 22 listopada 2016r. i 03 marca 2017r. ustne przetargi na sprzedaż przedmiotowej działki niezabudowanej o numerze geodezyjnym 469/21 obręb Kościuszki  m. Głogowa zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  - 85.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) co stanowi 19.936,67 euro.

Wartość nieruchomości w euro ustalono wg średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień
21 marca 2017r. roku ( 1 EUR = 4,2635).

Podana cena wywoławcza działki nie obejmuje  23% podatku VAT, który będzie doliczony do ceny wylicytowanej  w przetargu.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017r. w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Głogowie przy ul. Sikorskiego 21 w sali nr 224 o godz.1000.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 4.250,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).

Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Powiatu Głogowskiego PEKAO SA 97 1240 6843 1111 0000 4985 2664 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Powiatu Głogowskiego najpóźniej do dnia 21 kwietnia 2017r.
Na dowodzie wpłaty należy podać numer działki i nazwę obrębu zgodnie z treścią niniejszego ogłoszenia.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Osoby fizyczne zobowiązane są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: dowód wniesienia wadium, dokument stwierdzający tożsamość. W przypadku gdy osoba fizyczna działa przez pełnomocnika, pełnomocnik zobowiązany jest okazać się notarialnym pełnomocnictwem do nabycia nieruchomości.

 

Osoby prawne i spółki zobowiązane są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: dowód wniesienia wadium, dokument stwierdzający tożsamość, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające prawo do nabycia nieruchomości (umowa spółki, aktualny odpis z rejestru handlowego (nie starszy niż 3 miesiące), aktualną listę wspólników i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie ww. nieruchomości). W przypadku gdy osoba prawna działa przez pełnomocnika, pełnomocnik zobowiązany jest okazać się notarialnym pełnomocnictwem do nabycia nieruchomości wymienionej w treści niniejszego ogłoszenia.

Ponadto przystępujący do przetargu powinien złożyć:

  1. pisemne oświadczenie przystępującego, że znany jest mu stan prawny i fizyczny nieruchomości,
  2. pisemne oświadczenie zawierające dane przystępującego (imię, nazwisko, nazwę), dane adresowe i nr r-ku bankowego, na który ma być dokonany ewentualny zwrot wadium.

 

Przetarg wymaga co najmniej jednego postąpienia. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych).

Cena osiągnięta w przetargu, powiększona o należny podatek vat stanowi cenę nabycia płatną jednorazowo nie później niż do dnia podpisania umowy notarialnej.  O dotrzymaniu terminu płatności decyduje data wpływu wymaganej należności na rachunek Powiatu Głogowskiego.

 

Cudzoziemiec przystępując do przetargu musi przedłożyć komisji przed otwarciem przetargu ww. zezwolenie lub promesę (przyrzeczenie wydania ww. zezwolenia). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga uzyskania zezwolenia. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1061).

 

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

Organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę działki
o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty sądowe ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu odstąpi od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

 

Informacje dotyczące zbywanej działki  niezabudowanej

Inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej wymagają uzyskania przez inwestora warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci. Warunki należy uzyskać indywidualnie, na własny koszt, w oparciu o faktyczne zapotrzebowanie określone przez nabywcę.

Przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem nastąpi  na koszt inwestora, na warunkach określonych przez właściciela sieci.

Powiat Głogowski nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z nieuwidocznionymi na  podkładach geodezyjnych sieciami uzbrojenia technicznego.

Nabywca przejmie nieruchomość w stanie istniejącym.

 

Zastrzega się prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu podając przyczynę odwołania przetargu.

 

Z dokumentacją dotyczącą działki przeznaczonej do sprzedaży można zapoznać się
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie ul. Władysława Sikorskiego 21 (pok. 212 II piętro, tel. 76/ 72 82 844) w godz. 7.30 – 15.00.

 

Głogów, dnia  22 marca 2017r.

 

 

Zarząd Powiatu Głogowskiego

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów