Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W GŁOGOWIE

 1. Nazwa organizatora przetargu:

Powiat Głogowski

 1. Siedziba organizatora przetargu:

Starostwo Powiatowe w Głogowie

ul. Sikorskiego 21

67-200 Głogów

tel. i fax: 76 7282827

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w siedzibie organizatora przetargu w dniu 30 marca 2017 r. o godz. 12.00 w sali  nr 225 (II piętro).

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć:

- na parkingu Starostwa Powiatowego w Głogowie przy ul. Sikorskiego 21, w dniach od 20 marca do 29 marca 2017 r. w godzinach od 10 00 do 1200 (od poniedziałku do piątku), po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

Szczegółowe informacje na temat pojazdu można uzyskać pod nr tel. 76 7282827, osoba
do kontaktu – Wiesław Grzywacz pok. nr 4 (parter).

 1. Rodzaj, typ, ilość pojazdów objętych postępowaniem oraz ceny wywoławcze.

Lp.

Marka

i typ pojazdu

Numer rejestracyjny

Numer

nadwozia

Pojemność

silnika

Rok

produkcji

Data pierwszej

rejestracji

1.

Peugeot 407 2.0

Wersja: Premium

DGL 55PU

VF36DRFJC21736470

1997 ccm

2008

29.05.2008 r.

 

Rodzaj paliwa

Przebieg w km.

Termin obowiązkowego

badania technicznego

Cena wywoławcza pojazdu w zł brutto.

benzyna

208333

25.05.2017 r.

15 900,00

 - Wyposażenie standardowe:

 ABS, ESP, czujniki cofania, dźwignia zmiany biegów i kierownica pokryte skórą, fotel kierowcy z regulacją wysokości, immobilizer, klimatyzacja automatyczna 2 strefowa, komputer pokładowy, kurtyny powietrzne boczne, lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, podłokietnik centralny przedni, podłokietnik siedzeń tylnych, radioodtwarzacz CD+MP3, reflektory ksenonowe + spryskiwacze reflektorów, szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie, światła p/mgielne przednie, tapicerka z weluru, wspomaganie układu kierowniczego, wycieraczki z czujnikiem deszczu, zamek centralny zdalnie sterowany.

- Wyposażenie dodatkowe:

Lakier perłowy czarny, rolety p/słoneczne szyby tylnej.

- Opony:

zimowe – MICHELIN 205/60 R16 92V ALPIN 5 TL ZP

letnie -  MICHELIN 205/60 R16 92W

tarcze kół – Al. 16” fabryczne Peugeot 407 4 szt., stalowe 5 szt.

 1. Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kwocie:

L.p.

Marka pojazdu

Kwota wadium w zł.

1.

Peugeot 407 2.0

1 590,00

 w formie pieniężnej należy wpłacić nie później niż w dniu złożenia oferty w kasie siedziby organizatora przetargu (II piętro) lub na rachunek bankowy Powiatu Głogowskiego nr 97 1240 6843 1111 0000 4985 2664.

 1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
 1. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
 2. oferowaną cenę;
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
 4. w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku przedsiębiorcy informacje o wpisie do CEIDG.
 5. dowód wniesienia obowiązującego wadium,
 6. parafowany wzór umowy.
 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

Wzór formularza ofertowego oraz umowy w załączeniu.

 1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:


Starostwo Powiatowe

w Głogowie

ul. Sikorskiego 21

67-200 Głogów

 

"Oferta w przetargu na zakup samochodu osobowego marki Peugeot 407 2.0

nr rej DGL 55PU”

Nie otwierać przed dniem 30 marca 2017 r. godzina 12 00


Oferty pisemne należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530 nie później jednak  niż  do  dnia 30 marca 2017 r.  do godz.  1130 w  sekretariacie  Starostwa Powiatowego w Głogowie; ul. Sikorskiego 21; 67-200 Głogów.

Termin związania ofertą organizator przetargu określa na 30 dni.

 1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 2. Inne informacje

 

1) Przetarg jest prowadzony na podstawie zarządzenia Starosty Głogowskiego nr 9/2014 z dnia 04.02.2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu określającego sposób i tryb gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Głogowie

2) Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego ogłoszenia, a w przypadku nabycia pojazdu, na który złożył ofertę, że nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego pojazdu.

3) Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na pojazd objęty przedmiotem przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.

4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego
w pkt 6 niniejszego ogłoszenia.

5) Wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu, w złotych polskich.

6) Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

7) Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

8) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

a) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

9) Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami.

10) Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w ust. 7, lub są one niekompletne, nieczytelne, lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

11) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

12) W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa wzywa oferentów, którzy złożyli te oferty do przełożenia ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż te złożone w poprzednich ofertach.

13) W przypadku, o którym mowa w ust. 12, komisja przetargowa zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu złożenia ofert dodatkowych. W przypadku braku ofert dodatkowych lub ponownego złożenia równorzędnej oferty przetarg ulega unieważnieniu i przeprowadza się go ponownie.

14) Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu.

11. Termin zawarcia umowy sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty w terminie uzgodnionym z nabywcą.
 2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, lecz nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny
 4. Sprzedawca zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny nabycia.
 5. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący.

Załączniki

oferta wraz z oświadczeniami [DOC - 26 KB]

projekt umowy [DOC - 35 KB]

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów