Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze w Wydziale Infrastruktury Powiatu

STAROSTA  GŁOGOWSKI OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTOR W WYDZIALE INFRAKSTRUKTURY POWIATU

 

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %

 

 

 1. Wymagania kwalifikacyjne

 

 1. wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Prawo jazdy kat. B.

 

 1. wymagania dodatkowe
 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 z późn. zm.)
 • znajomość ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                               (Dz. U. z 2016 r. , 814 z późn. zm.),
 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych            (Dz. U. z 2014 r. , poz. 902 z późn. zm.),
 • znajomość ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych                                 (Dz. U. z 2016 r. , 1440z późn. zm.),
 • znajomość ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym                      (Dz. U. z 2017 r. ,poz. 128 z późn. zm.),
 • znajomość ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny                                          (Dz. U. z 2016 r. , 380 z późn. zm.),
 • znajomość ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                                (Dz. U. z 2013 r. , 885 z późn. zm.)
 • znajomość obsługi komputera (programów Windows, PROTON, Microsoft Office, Geoportal, LEX),
 • kultura, życzliwość w kontaktach interpersonalnych,
 • odpowiedzialność, kreatywność, obowiązkowość,

 

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) opracowywanie (a w przypadkach złożonych zlecanie do opracowań), rozpatrywanie i przygotowanie do zatwierdzania projektów organizacji ruchu,

2) przyjmowanie, rozpatrywanie i analiza wniosków dotyczących organizacji ruchu,

3) przekazywanie projektów organizacji ruchu do realizacji,

4) kontrolowanie wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektów organizacji ruchu,

5) analiza istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności

 • prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu lub jej zmian,
 • przeprowadzanie co najmniej raz na 6 miesięcy kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach powiatowych i gminnych,
 • nadzór nad usuwaniem stwierdzonych nieprawidłowości w oznakowaniu dróg,
 • wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie imprez powodujących utrudnienia w ruchu lub wymagających korzystanie z dróg w sposób szczególny,
 • wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,
 • prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych oraz przepustów,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • koordynowanie i nadzorowanie zadań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego,
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 • sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
 • przygotowywanie odpowiedzi na pisma osób prawnych i fizycznych w sprawach dróg,
 • wykonywanie innych czynności z zakresu prac Wydziału zleconych przez przełożonych.

Zadania okresowe:

 • przygotowywanie dokumentacji technicznej i ekonomicznej na potrzeby uruchomienia procedur przetargowych,
 • utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 • wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny własnoręcznie podpisany,
 • Curriculum vitae własnoręcznie podpisany,
 • Oryginał kwestionariusza osobowego,
 • Oświadczenie z klauzulą: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.).”
 • Kserokopia dyplomu dokumentującego posiadane wykształcenie,
 • Kserokopia prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o gotowości do niezwłocznego podjęcia pracy w przypadku wyboru złożonej oferty,
 • Oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne.

 

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko PODINSPEKTOR  w Wydziale Infrastruktury Powiatu”, w terminie do dnia 31 marca 2017 r.  osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Głogowie lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Głogowie,  ul. Sikorskiego 21, 67-200 w Głogowie.

Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Dodatkowe informacje:

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Starostwa Powiatowego w Głogowie po terminie określonym w pkt. 4, nie będą rozpatrywane.

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Głogowie na kopercie, oznakowanej w sposób określony w pkt. 4,  wpisuje datę wpływu, w przypadku przesłania pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki do Starostwa.

 

 1. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu o naborze.

 

 1. Listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu i tym samym zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru umieszcza się na stronie internetowej BIP, stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.

 

 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana dla kandydata oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

 

 1. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP, na stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.

 

Informacje związane z naborem udzielane będą w dniach i godzinach pracy urzędu pod numerem telefonu  076 72 82 809.

 

 

 

                                                                             STAROSTA GŁOGOWSKI

                                                                                 Jarosław Dudkowiak

 

 

 

Zarządzenie Nr  17   /2017

Starosty Głogowskiego

z dnia 15 marca  2017 r.

 

 

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Powiatu  w  Starostwie Powiatowym               w Głogowie.

 

 

Na podstawie art. 11 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r.  poz.902  z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

 

 

 

 • 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną prowadzącą procedurę naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Powiatu w Starostwie Powiatowym w Głogowie.

 

 • 2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

1) Jeremi Hołownia – Członek Zarządu - Członek Komisji pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji,

2) Mariola Wojciechowska – Sekretarz – Członek Komisji,

3) Bartłomiej Adamczak – Rzecznik - Członek Komisji,

4) Monika Stefaniak – p.o. Naczelnika Wydziału - Członek Komisji,

5) Dorota Suszyńska – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego - Członek Komisji pełniący funkcje Sekretarza Komisji.

 

 • 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

 

 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  i na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Głogowie.

 

 

                                                                                              STAROSTA GŁOGOWSKI

                                                                                                   Jarosław Dudkowiak

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów