Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE GŁOGOWSKIM W 2017 R.

W Powiecie Głogowskim w roku 2017 działają cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, które są zlokalizowane w:

 1. Starostwie Powiatowym w Głogowie (2 punkty)
 2. Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kotli
 3. Bibliotece Publicznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi

W w/w punktach radcowie prawni oraz adwokaci świadczą usługi codziennie od poniedziałku do piątku po 4 godziny dziennie wg poniższego grafiku.

Szczegółowe informacje dotyczące pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. na terenie Powiatu Głogowskiego:

 

 1. Punkty prowadzone przez Powiat na podstawie zawartego Porozumienia
  z Okręgową Radą Adwokacką i Okręgową Izbą Radców Prawnych

Lp.

Adres punktu

Dni i godziny otwarcia

1

 

Starostwo Powiatowe w Głogowie
ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów

(punkt nr 1)

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

w godzinach od 7.30 do 11.30

2

Starostwo Powiatowe w Głogowie
ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów

(punkt nr 2)

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

w godzinach od 11.30 do 15.30

 

 1. Punkty powierzone przez Powiat do prowadzenia przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego - Stowarzyszenie na Rzecz Integracji
  i Usamodzielniania „Dom w Głogowie”
  Okrężna 21, 67-200 Głogów, KRS 0000059983

Lp.

Adres punktu

Dni i godziny otwarcia

1

Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli
ul. Krzycka 2, 67-240 Kotla

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

w godzinach od 8.00 do 12.30

 

2

Biblioteka Publiczna w Żukowicach
z siedzibą w Nielubi

Nielubia 71, 67-231 Żukowice

poniedziałek, wtorek, piątek

w godzinach od 8.00 do 12.30

środa

w godzinach od 9.00 do 13.00

czwartek

od godziny 10.00 do 14.30

 

Ponadto szczegółowe godziny przyjęć  dostępne są na tablicach przy każdym z punktów oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej. Każda osoba która się zgłosi do punktu w pierwszej kolejności zostanie zweryfikowana czy jest „osobą uprawnioną” i złoży stosowne oświadczenie.

 

 

 

W ramach świadczonych usług radcowie prawni / adwokaci pomogą w następującym zakresie:

 1. poinformują osobę uprawnioną o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach
 2. wskażą osobie uprawnionej sposób rozwiązania jej problemu prawnego
 3. udzielą pomocy w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym
 4. sporządzą projekt pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika
  z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.

 

Osobami  uprawnionymi do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej są osoby fizyczne:

 1. którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej oraz
  nie wydano im decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 2. które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,
 3. kombatanci,
 4. weterani,
 5. które nie ukończyły 26 lat,
 6. które ukończyły 65 lat,
 7. które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty,
 8. która jest w ciąży.

 

Nieodpłatna pomoc prawne nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Kobiety w ciąży obsługiwane są poza kolejnością, zakres świadczonej pomocy prawnej związany jest tylko z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności prawami rodzicielskimi i uprawnieniami pracowniczymi.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów