Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej polegającego na powierzeniu prowadzenia 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Głogowskiego w 2017 r.

Uchwała NR 101/2016
ZARZĄDU POWIATU GŁOGOWSKIEGO

z dnia 23 listopada 2016r.

w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej polegającego na powierzeniu prowadzenia 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Głogowskiego w 2017r.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1255) w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 1 lit. "b", art. 13, art. 14, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817) uchwala się co następuje:

§1. Zarząd Powiatu Głogowskiego wybeira ofertę złożoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielniania "Dom w Głogowie" ul. Okrężna 21, 67-200 Głogów na realizację zadania publicznego z zakresu administracji rządowej polegającej na powierzeniu prowadzenia 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Głogowskiego w 2017r. i przyznaje dotację w kwocie 120 150,00 zł.

§2. Szczegółowe zasady i warunki realizacji zadania oraz sposób przekazania środków finansowych określa umowa.

§3. Wyniki otwartego konkursu podlegają publikacji na stronie internetowej Powiatu Głogowskiego, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Głogowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Głogowskiemu

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów