Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy


KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

STAROSTA GŁOGOWSKI OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR W WYDZIALE FINANSOWO - BUDŻETOWYM

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %

 

 1. Wymagania kwalifikacyjne

 

 1. wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe: ekonomia, rachunkowość, finanse.
 • posiadanie 3 – letniego stażu pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

 1. wymagania dodatkowe
 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, 23 z późn. zm.)
 • znajomość ustawy z dnia 26 lipca 1997  r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z   2012, 361   z późn. zm.)
 • znajomość ustawy  z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016, 963  z późn. zm.),
 • znajomość ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                               (Dz. U. z 2016 r., 814 z późn. zm.),
 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych            (Dz. U. z 2015 r., 902 z późn. zm.),
 • znajomość obsługi komputera (programów Windows, PŁATNIK, PROTON ),
 • kultura, życzliwość w kontaktach interpersonalnych,
 • odpowiedzialność, kreatywność, obowiązkowość.

 

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • naliczanie wynagrodzeń pracowników Starostwa,
 • rozliczanie potrąceń od wynagrodzeń (ZUS, podatek, pozostałych potrąceń od wynagrodzeń) oraz ich odprowadzenie do stosownych instytucji,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentów i rozliczeń dla Urzędu Skarbowego, ZUS – u, GUS – u oraz pracowników,
 • kompletowanie dokumentacji płacowej i składanie jej do archiwum,
 • uzgadnianie obrotów i sald rozrachunków dotyczących wynagrodzeń.
 • sporządzanie rozliczeń rocznych US i ZUS,
 • odbieranie zwolnień elektronicznych
 • przekazywanie deklaracji do ZUS-u i US.

 

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny własnoręcznie podpisany,
 • Curriculum vitae własnoręcznie podpisany,
 • Oryginał kwestionariusza osobowego,
 • Oświadczenie z klauzulą: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.,poz.1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.).”
 • Kserokopia dyplomu dokumentującego posiadane wykształcenie,
 • Kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów ( zaświadczenie lub oświadczenie w przypadku trwania stosunku pracy) potwierdzających  posiadany staż pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o gotowości do niezwłocznego podjęcia pracy w przypadku wyboru złożonej oferty,
 • Oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,

 

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym  i dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko INSPEKTOR  w Wydziale Finansowo - Budżetowym”, w terminie do dnia 05 grudnia 2016 r.  osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Głogowie lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe                       w Głogowie,   ul. Sikorskiego 21, 67-200 w Głogowie.

Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Dodatkowe informacje:

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Aplikacje, które wpłyną lub zostaną dostarczone do Starostwa Powiatowego w Głogowie po terminie określonym w pkt. 4, nie będą rozpatrywane.

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Głogowie na kopercie, oznakowanej w sposób określony w pkt. 4,  wpisuje datę wpływu, w przypadku przesłania pocztą za datę złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki do Starostwa.

 

 1. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonym w ogłoszeniu o naborze.

 

 1. Listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu i tym samym zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru umieszcza się na stronie internetowej BIP, stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.

 

 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie bądź telefonicznie poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana dla kandydata oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

 

 1. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP, na stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa.

 

Informacje związane z naborem udzielane będą w dniach i godzinach pracy urzędu pod numerem telefonu  076 72 82 809.

 

 

 

                                                                             STAROSTA GŁOGOWSKI

                                                                                Jarosław Dudkowiak

 

 

 

 

Zarządzenie Nr  48  /2016

Starosty Głogowskiego

z dnia 21 listopada  2016 r.

 

 

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Inspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym  w  Starostwie Powiatowym               w Głogowie.

 

Na podstawie art. 11 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

 

 

 • 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną prowadzącą procedurę naboru na stanowisko Inspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym w Starostwie Powiatowym w Głogowie.

 

 • 2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

1) Wojciech Borecki – Wicestarosta - Członek Komisji pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji,

2) Mariola Wojciechowska – Sekretarz – Członek Komisji,

3) Joanna Wyrębowska - Parzyńska – p.o. Naczelnika w Wydziału Finansowo - Budżetowego - Członek Komisji,

4) Krystian Czarnota  – Skarbnik – Członek Komisji,

5) Dorota Suszyńska – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego - Członek Komisji pełniący funkcje Sekretarza Komisji.

 

 • 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

 

 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Głogowie.

 

 

                                                                                              STAROSTA GŁOGOWSKI

                                                                                                 Jarosław Dudkowiak

 

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów