Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje

Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje o przystąpieniu do opracowania Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego. Podstawą do opracowania przedmiotowego programu jest „Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za 2015 rok” – opracowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu w kwietniu 2016 r. Z PRZEDMIOTOWEJ OCENY WYNIKA KONIECZNOŚĆ OPRACOWANIA PROGRAMU DLA STREFY DOLNOŚLĄSKIEJ, Z UWAGI NA STWIERDZONE W 2015 r. W STREFIE DOLNOŚLĄSKIEJ PRZEKROCZENIA PYŁU ZAWIESZONEGO PM 2,5. Jednocześnie przystąpiono do procedowania zmiany zał. 4 uchwały Nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej polegającej na zredagowaniu błędu pisarskiego w pkt 1.6.10 w tabeli „działanie pierwsze”.

 

Na podstawie posiadanych Pełnomocnictw Marszałka Województwa Dolnośląskiego, upoważniono przedstawicieli firmy EKOMETRIA Sp. z o.o. w GDAŃSKU do działania w imieniu Województwa Dolnośląskiego we wszystkich sprawach związanych z opracowaniem Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 2,5 zgodnie z ww. zamówieniem, a w szczególności do kontaktów z organami administracji, innymi podmiotami i instytucjami oraz do podawania do publicznej wiadomości informacji o kolejnych etapach postępowania, w tym jej ogłaszanie w prasie o zasięgu regionalnym.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko. (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), na obecnym etapie postępowania dostępne są do wglądu założenia do projektu dokumentu tj. „Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za 2015 r.” Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z przedmiotowym opracowaniem w Wydziale Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, pokój 068 (parter), telefon 71/770-42-55 . Uwagi i wnioski można składać w terminie od 26.09.2016 r. do 20.10.2016 r. pisemnie na adres jak wyżej, drogą elektroniczną na adres powietrze@ekometria.com.pl oraz na  pop@umwd.pl,  lub  ustnie do protokołu.

 

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami pism:

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,35561,idmp,293,r,r

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów